MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Tekijänoikeuslaki

Tekijänoikeuslaki 1961/404
Tekijänoikeuslain muutokset 1971/669, 1974/648, 1980/897, 1982/960, 1984/442, 1984/578, 1986/54, 1987/309, 1991/34, 1993/418, 1993/419, 1995/446-450, 2005/821 ja asetus 574/1995, asetuksen muutos 2005/1036, 2006/1173 (Valtion säädöstietopankki)

Laissa säädetään, että sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen (kaunokirjallinen tai selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote). Kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta tai graafista taikka plastillisesti muotoiltua teosta sekä tietokoneohjelmaa.

1.1.2006 voimaan tullut laki määrittää taloudelliset oikeudet niin, että tekijänoikeus tuottaa, jäljempänä säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen.

Kappaleen valmistamisena pidetään sen valmistamista kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinolla ja missä muodossa tahansa. Kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa.

Teos saatetaan yleisön saataviin, kun:
1) se välitetään yleisölle johtimitse tai johtimitta, mihin sisältyy myös teoksen välittäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana;
2) se esitetään julkisesti esitystapahtumassa läsnä olevalle yleisölle;
3) sen kappale tarjotaan myytäväksi, vuokrattavaksi tai lainattavaksi taikka sitä muutoin levitetään yleisön keskuuteen; taikka
4) sitä näytetään julkisesti teknistä apuvälinettä käyttämättä.

Julkisena esittämisenä ja yleisölle välittämisenä pidetään myös esittämistä ja välittämistä ansiotoiminnassa suurehkolle suljetulle piirille.

Lisäksi tekijänoikeuslain ensimmäinen luku määrittelee ne teokset, joita tekijänoikeudet eivät koske. Toinen luku määrittelee mm. tekijänoikeuden rajoitukset ja säännökset sopimuslisenssistä. Tässä yhteydessä laissa säädetään myös kappaleiden valmistamisesta arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa:

Valtioneuvoston asetuksella säädettävä arkisto ja yleisölle avoin kirjasto tai museo saa, jollei tarkoituksena ole välittömän tai välillisen taloudellisen edun tuottaminen, valmistaa kappaleita omissa kokoelmissaan olevasta teoksesta:

1) aineiston säilyttämistä ja sen säilyvyyden turvaamista varten;
2) aineiston teknistä entistämistä ja kunnostamista varten;
3) kokoelmien hallintaa, järjestämistä ja vastaavia kokoelman ylläpidon edellyttämiä sisäisiä käyttötarkoituksia varten;
4) vaillinaisen teoksen kappaleen tai useana osana julkaistun teoksen puuttuvan osan täydentämiseksi, jos teosta tai tarvittavaa täydennystä ei ole saatavissa kaupallisen levityksen tai välittämisen kautta.

Samassa lainkohdassa säädetään myös teosten käyttämisestä sopimuslisenssin nojalla arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa sekä tarkemmat säännökset teosten käyttämisestä arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa.

Lain kolmannessa luvussa säädetään tekijänoikeuden siirtymisestä. Neljännessä luvussa määritellään tekijänoikeuden voimassaoloaika:

Tekijänoikeus on voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän tai, jos kysymys on 6 §:ssä tarkoitetusta teoksesta, viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuodesta. Elokuvateoksen tekijänoikeus on voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut viimeksi kuolleen pääohjaajan, käsikirjoittajan, vuoropuhelun kirjoittajan tai nimenomaisesti kyseistä elokuvateosta varten luodun musiikin säveltäjän kuolinvuodesta.

Tekijänoikeusasetus 1995/574

Tekijänoikeusasetuksella säädetään niistä arkistoista ja yleisölle avoimista kirjastoista ja museoista, jotka saavat valmistaa kokoelmissaan olevista teoksista kappaleita ja käyttää teoksia tekijänoikeuslain (821/2005) säännösten mukaisesti, sekä niistä laitoksista, jotka saavat ääntä tallentamalla valmistaa julkaistusta kirjallisesta teoksesta kappaleita näkövammaisille ja julkaistusta teoksesta viittomakielellä kappaleita kuulovammaisille. Asetus on tullut voimaan 1.1.2006 samanaikaisesti tekijänoikeuslain muuttamisesta annetun lain kanssa.

Laki löytyy Finlex-säädöstietopankista: Tekijänoikeuslaki