Om oss
 

Medlemskåren

Finlands museiförbund har cirka 200 samfundsmedlemmar. De ansvarar för skötseln av nästan 400 museienheter.

Ett rättsgiltigt samfund som bedriver museiverksamhet i Finland kan erhålla förbundsmedlemskap. Medlemskåren är indelad i tre förbundsmedlemsklasser enligt omfattningen av den museiverksamhet de bedriver:

Klass I

Förbundsmedlemmar vars museiverksamhet och samlingar är av central nationell eller regional betydelse.

Klass II

Förbundsmedlemmar vars museiverksamhet och samlingar är av betydande regional eller branschmässig betydelse.

Klass III

Förbundsmedlemmar vars museiverksamhet och samlingar är av lokal betydelse.

Stödmedlemmar

Ett rättsgiltigt samfund som stöder förbundets målsättningar kan antas som stödmedlem.

Hedersmedlemmar

Till hedersmedlemmar kan förbundets årsmöte kalla personer som på ett framstående sätt verkat inom museisektorn eller som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat till fromma för museiverksamheten. Årsmötets beslut skall vara enhälligt. Hedersmedlemmarna väljs på styrelsens förslag.

Då styrelsen godkänner en ny medlem beslutar den samtidigt till vilken medlemsklass samfundet hör. Styrelsen kan även överföra en medlem till en annan medlemsklass om det är påkallat på grund av en ändring i medlemmens verksamhet. På basis av medlemskategori beslutar årsmötet om grunderna för och storleken av medlemsavgifterna. Hedersmedlemmarna är befriade från medlemsavgift.

Tidigare anslutna eller kallade medlemmar garanteras uppnådda medlemsförmåner.

Medlemsavgifterna

Medlemsavgifterna fastställs av årsmötet.

Avgifterna år 2018

Medlemsavgifterna 0,25 % av museet lönesumma år 2016.

Förbundsmedlem i klass I 1 000-2 000 euro

Förbundsmedlem i klass II 500-999 euro

Förbundsmedlem i klass III 300-499 euroa

Stödande förbundsmedlem 200 euro