För medlemmar
 

Stadgar

Grundat år 1923. Registrerat år 1924 (nr 8960).
De förnyade stadgarna har antagits vid årsmötet 17.5.2011 och registrerats vid Patent- och registerstyrelsen 16.3.2012.

1 §
Förbundets namn är Suomen museoliitto ry, på svenska Finlands museiförbund rf och dess hemort är Helsingfors stad.

2 §
Finlands museiförbunds har till ändamål att verka som en förening som stöder den museiverksamhet som bedrivs av de samfund som äger eller upprätthåller museer samt att handla deras gemensamma angelägenheter och museernas intressebevakning. Förbundet främjar den allmänna utvecklingen inom museiväsendet och kunskapen om den samt verkar som ett samarbetsorgan för sin medlemskår.

3 §
För att förverkliga sitt syfte bedriver förbundet informations- och publikationsverksamhet, erbjuder fortbildningstjänster samt övriga tjänster inom branschen, ordnar konferenser, gör undersökningar, utredningar och initiativ syftande till museibranschens utveckling, ger uttalanden, rekommendationer och experthjälp samt tar del i museibranschens internationella samarbete.

Förbundets verksamhet kan också stödas med utbildnings- och publikationsverksamhet.

4 §
Medlemmar i Finlands museiförbund är förbundsmedlemmar, understödande medlemmar och hedersmedlemmar. Som förbundsmedlem kan antas ett rättsgiltigt samfund som verkar i Finland och bedriver museiverksamhet. Utgående från museipersonalens storlek är förbundets medlemskår indelad i tre medlemsklasser sålunda att de största ingår i medlemsklass I och de minsta i medlemsklass III.

Som understödande medlem kan antas ett rättsgiltigt samfund som stöder förbundets målsättningar. Tidigare anslutna eller kallade medlemmar garanteras de medlemsförmåner de uppnått.

Till hedersmedlemmar kallar årsmötet sådana personer som på ett mycket framstående sätt verkat i museibranschen. Årsmötets beslut skall vara enhälligt. Styrelsen föreslår hedersmedlemmar.

Då styrelsen godkänner en ny medlem beslutar den samtidigt till vilken medlemsklass samfundet hör. Styrelsen kan även med medlemmens godkännande överföra en medlem till en annan medlemsklass i fall en förändring i medlemmens verksamhet så kräver. Årsmötet beslutar om grunderna för och storleken av medlemsavgifterna som fastställs enligt medlemskategori. Hedersmedlemmarna har befriats från medlemsavgift.

5 §
Styrelsen kan enligt i föreningslagen stadgade grunder och handlingssätt utesluta medlem ur förbundet. Uteslutningsbeslutet kan överklagas till årsmötet. Klagomålet måste ges skriftligen till förbundets styrelse inom 30 dagar efter det att den uteslutna medlemmar fått ta del av beslutet. Medlem som under två år följt inte har erlagt sin medlemsavgift anses ha utträtt ur förbundet.

6 §
Förbundets angelägenheter sköts och det representeras av styrelsen vars mandattid är tiden mellan egentliga årsmöten. Årsmötet väljer en ordförande för styrelsen för en mandatperiod och tolv ledamöter för tre mandatperioder. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande för en mandatperiod. En tredjedel av ledamöterna är årligen i tur att avgå. Samma person kan väljas in som styrelseledamot högst två gånger och till ordförande högst sex gånger i följd. Vid val av styrelseledamöter beaktas inte verksamhet som ordförande och i val av ordförande inte verksamhet som styrelseledamot.

7 §
Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden. Kallelse skall skickas skriftligen till varje ledamot minst sju dagar före mötet.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna samt ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens åsikt, vid val lotten.

Styrelsen kan ur sin krets utse ett arbetsutskott samt utse kommittéer och utskott.

8 §
Generalsekreteraren är förbundets verkställande ledare med uppgift att förbereda ärenden som behandlas i styrelsemöten, verkställa gjorda beslut och leda förbundets byrå. Generalsekreteraren har hand om skötseln av förbundets egendom och förverkligandet av den godkända budgeten under styrelsens bevakning. Generalsekreteraren representerar förbundet i ärenden som ingår i hans eller hennes uppgifter.

Styrelsen förbereder de ärenden som behandlas i årsmötet, fastställer reglementet för verksamheten, anställer förbundets generalsekreterare och annan ordinarie personal.

9 §
Förbundets namn tecknas av ordföranden eller vice ordföranden tillsammans med generalsekreteraren.

10 §
Förbundets verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår. För att granska förbundets bokföring och förvaltning väljes vid årsmötet två, enligt revisionslagen behöriga revisorer och deras suppleanter. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

11 §
Förbundets årsmöte hålls senast i slutet av maj på en ort som styrelsen beslutar om. Kallelse till årsmötet skall skickas skriftligen till medlemmarna senast åtta veckor före mötet.

Vid förbundets möten är förbundsmedlemmarnas officiella representanter röstberättigade samt understödande medlemmar, som anslutit sig före dom stadgeändring, som gjordes år 1974. Var och en av dem har en röst. Inga andra medlemmar har rösträtt. Förbundets medlemmar kan sända representanter till mötet enligt följande:
medlem i klass I tre,
medlem i klass II två och
medlem i klass III en.

Endast medlem, som har betalat sin medlemsavgift, har rösträtt. Medlemsavgifterna måste betalas före årsmötet. Representanten för en förbundsmedlem kan representera endast en medlem och använda endast en röst.

12 §
Vid förbundets årsmöte behandlas följande ärenden:

1. val av mötesordförande, sekreterare och protokolljusterare,
2. mötets laglighet och beslutförhet konstateras,
3. föregående års bokslut, verksamhetsberättelse och revisorernas utlåtande presenteras,
4. beslut om fastställande av bokslutet,
5. beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga,
6. beslut om medlemsavgifter för det följande verksamhetsåret,
7. verksamhetsplanen och budgeten för det pågående verksamhetsåret fastställs,
8. val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen i stället för de avgående,
9. val av två revisorer och två suppleanter för dem,
10. beslut om arvoden för styrelsen och grunder för reseersättningar,
11. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden och till mötet föreslagna ärenden beaktande föreningslagens bestämmelser.

13 §
Ett extra möte skall sammankallas, då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst tio förbundsmedlemmar eller 1/10 av hela medlemskåren skriftligen kräver det. Kallelse till ett extra möte bör skickas till medlemmarna skriftligen minst två veckor före mötesdagen. Vid mötet behandlas endast de ärenden, som nämns i kallelsen.

14 §
Dessa stadgar kan ändras vid förbundets årsmöte om ändringen nämns i möteskallelsen och om minst 3/4 av de givna rösterna stöder ändringen.

15 §
Beslut om upplösning av förbundet skall fattas vid ett ordinarie möte eller vid två med minst 6 månaders mellanrum hållna andra möten, om minst 3/4 av de omröstningen givna rösterna stöder upplösningsförslaget. Vid upplösning av förbundet används dess tillgångar för att främja förbundets ändamål på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslut om förbundets upplösning.