För medlemmar
 

För medlemmar

Finlands museiförbund för museernas talan och fungerar som branschens samarbetsnätverk.

Finlands museiförbund är museernas gemensamma centralorganisation vars främsta uppgift det är att tillvarata museernas intressen och företräda dem i ärenden av gemensamt intresse. Förbundet erbjuder sina medlemmar ny innovativ kunskap i kombination med praktisk rådgivning. Vi arbetar också med fortbildning och information, initierar utvecklings- och forskningsprojekt samt bedriver förlags- och konsultverksamhet.

Medlemskap i förbundet innebär att förbinda sig att utveckla verksamheten i museerna och att fortsatt satsa på allt bättre verksamhetsförutsättningar. Museiförbundets medlemmar består av en ägarkår som representerar 209 museer. I nätverket ingår totalt 399 museienheter.

Finlands museiförbund grundades år 1923 med uppdraget att som samarbetsorgan för de finländska museerna tillvarata deras intressen. Syftet var att effektivera kontakten och samarbetet museerna emellan, att initiera fortbildning för museianställda och att stärka finansieringen. De här uppgifterna utgör fortfarande kärnan i förbundets verksamhet.