Utveckling av museibranshen
 

Utredning av museernas roll som mediefostrare i finska museer - Sammanfattning

Sammanfattning

Att museerna skulle utgöra mediemiljöer har inte uppfattats som en självklarhet, vare sig inom museerna själva eller utanför dem. I denna utredning behandlas museernas roll både som en form av media och som mediefostrare samt presenteras nuläget för den mediefostran som museerna engagerar sig i. Inom museisektorn har museernas relation till media och mediefostran beskrivits på två sätt: museet är ett medium eller utställningen är ett medium. Det är viktigt att hålla dessa två konstateranden isär. Med det första avses att museerna är en mediekanal eller mediemiljö bland de övriga medierna och med det andra att utställningar/utställningsverksamhet är ett av museernas medieverktyg. Underlaget till utredningen samlades under 2014 genom en enkät inom projektet Linkki - museer som mediefostrare, programmen under temaveckan för mediefostran Nu till museet! och olika kurser inom projektet med deltagare från musei-, medie- och utbildningssektorerna. Dessutom ingår en del material från webben.

Enligt utredningen kan man skilja på två olika nivåer av mediefostran på museerna: 1) museernas generella mediefostran (mediemiljö) och 2) museernas anpassade mediefostran (museernas medieverktyg och hur dessa används).

Enligt utredningen är museernas generella mediefostran medveten, målinriktad och systematisk fostringsverksamhet på museerna. Utifrån pedagogiska metoder gör man bruk av just de medieverktyg (museernas grundläggande funktioner) som kännetecknar museerna jämfört med andra mediemiljöer. Verksamheten främjar och stärker museibesökarnas kunskaper och färdigheter för ett liv i mediekulturen.

Med tanke på mediekunskaperna kan museerna ha en positiv inverkan speciellt på deltagarnas interaktiva och sociala färdigheter och deras deltagande i kultur och samhälle. På museerna vill man dessutom främja deltagarnas kritiska tolkningsförmåga, med andra ord färdigheterna för mediemottagande och -val, så att museibesökarna kan skapa sig en bättre uppfattning om den egna kulturidentiteten.

Anpassad mediefostran utgörs av exempel på konkreta åtgärder som motsvarar de ovannämnda målen. Syftet med att definiera två separata nivåer är att ge en tydligare bild av museernas mediefostran för dem som verkar inom museisektorn och för utomstående aktörer, speciellt inom mediefostran.

Av museernas grundläggande funktioner, med andra ord av deras medieverktyg, är utställningarna och den museipedagogiska verksamheten närmast anknutna till mediefostran. Enligt utredningen är gränsen mellan museipedagogik och museernas mediefostran vag och metoderna (engagerande handledning, diskussioner och workshopar) och medieförmedlarna eller -verktygen (museilektor, guide, workshopledare, teknisk utrustning och programvara) är ofta identiska. Med hjälp av transparenta och klart definierade mål för utveckling av mediefärdigheter kan man göra skillnaderna tydligare. Museerna kan genom sin mediefostrande verksamhet bidra till att stärka speciellt någon av följande fyra kategorier av mediefärdigheter: färdigheter för kritisk tolkning, färdigheter för kreativ och estetisk medieproduktion, färdigheter för interaktion och deltagande samt färdigheter för mediesäkerhet.

Utifrån enkätmaterialet har de museianställda ett behov av att stärka kompetensen inom mediefostran. Ett mål för framtiden är att man inom museernas samtliga grundläggande funktioner, som till exempel samlingsverksamhet och forskning, kan skapa mediefostrande helheter för det egna museet, antingen självständigt eller i samarbete med museipedagogiken.

Utredningens resultat bekräftar att det på museerna finns intresse för mediefostran. Utifrån utredningsmaterialet har cirka 10 procent av de professionellt skötta museerna (m.a.o. 20-40 museer) redan mediefostrande verksamhet eller mediefostrande program.

Utredningen ingår i projektet Linkki - museer som mediefostrare som samordnas av Finlands museiförbund. Projektet genomförs i samarbete med Föreningen för kulturarvsfostran i Finland och bistås av ett nätverk av experter inom mediefostran, museerna och utbildning. Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet (2013-2015).

Hela utredningen kan läsas på finska http://issuu.com/suomen_museot/docs/selvitys_museot_mediakasvatus

 

Mera information

Pauliina Kinanen
Projekt koordinator
Phone: +358 040 354 2205
Email: pauliina.kinanen(a)museoliitto.fi