Studie: Finländska museers effekt på välbefinnandet är värt hundratals miljoner

Enligt en ny studie upplever besökarna att museibesöken påverkar deras välbefinnande positivt, i snitt till ett värde om 864 euro per besök. Värdet på ett museibesök för besökaren uppskattades i en ny studie i vilken åtta finländska museer och Finlands museiförbund deltog. Studiegruppen leddes av doktor John H. Falk som är en internationellt erkänd forskare från USA.

Studien genomfördes på nationell nivå och i den deltog finländska konstmuseer, kulturhistoriska museer och konstcentrum. I studien deltog Helsingfors konstmuseum HAM, Helsingfors stadsmuseum, Heureka, Nationalmuseet, Musei- och vetenskapscentret Luuppi, museicentret Vapriikki, Museet för nutidskonst Kiasma och Serlachiusmuseerna. Studien fick stöd av FMA Creations Oy som hör till Museiförbundet-koncernen och som producerar Museikorttjänsten.

Studien gav unik information om museibesökens effekt, på lång sikt och i fråga om omfattning. Vad som speciellt framgick av enkätundersökningen är att museibesökarna anser effekten av besöket vara positivt ännu en månad efter besöket. Till och med 99 procent av respondenterna upplevde att besöket främjade välbefinnandet.

Avvikande och nytt i studien var även att besökarna ombads att uppskatta värdet i pengar på museibesökets effekt på välbefinnandet. Besökarna på åtta finländska museer uppskattade värdet på ett museibesök till 864 euro i snitt.

Då resultatet multipliceras med antalet museibesökare uppgår det årliga värdet på välbefinnandet som genereras av ett museum som deltog i studien till i snitt över 230 miljoner euro. Studien granskade även värdet på det upplevda välbefinnandet i förhållande till museiverksamhetens kostnader. Värdet som museerna gav upphov till i förhållande till investeringarna uppgick i medeltal till +2 900 procent. Varje investerad euro generade välbefinnande för en museibesökare till ett värde av 30 euro.

Initiativet till deltagandet framfördes av Heureka som även deltog i John H. Falks studiegrupps pilotundersökning år 2021.

”Besök på museer och vetenskapscentrum är exceptionellt minnesvärda. Dessutom är det häpnadsväckande hur vår publik ännu efter en månad efter besöket känner av olika värdefulla effekter på välbefinnandet”, säger Mikko Myllykoski, verkställande direktör för Heureka.

Den banbrytande studien visar internationellt vilken betydelse museerna har

”De finländska museerna är pionjärer i denna, även internationellt sett, banbrytande studie. Det är en viktig inledning till att på ett nytt sätt definiera museernas betydelse i samhället. Tjänsterna som museerna producerar är mycket kostnadseffektiva och de har effekter som är långvariga och omfattningsrika”, säger Petra Havu, verkställande direktör för Finlands museiförbund.

Studiedata samlades in under perioden maj–oktober 2022. Ett urval av 5 499 museibesökare valdes slumpmässigt ut att delta i studien och av dessa var 70 procent villiga att delta. En månad efter museibesöket skickades en enkät till besökarna och den besvarades av 1 942 personer. Av dessa svarade hälften på frågor om museibesökets effekter på välbefinnandet, och hälften uppskattade vilket penningvärde effekterna på välbefinnandet hade på dem själva.

”Analysen av dess två enkäter gjorde det möjligt för oss att fastställa det upplevda välbefinnandets karaktär och varaktighet efter ett museibesök. Resultaten gör det även möjligt för oss att beräkna hur stort värdet på välbefinnandet som generats av museibesök är totalt”, berättar John H. Falk som ledde studien.

Besökarna uppskattade att de sociala och fysiska effekterna på välbefinnandet efter ett museibesök varade i medeltal en dag. Effekterna på det personliga och intellektuella välbefinnandet varade enligt vissa respondenter till och med en månad och i medeltal två till tre dagar.

Respondenterna uppskattade penningvärdet på välbefinnandeeffekterna på respektive fyra delområden på skalan 0–1 000 euro. Värdena på dessa delområden summerades, vilket gav ett värde på upplevt välbefinnande som motsvarade i snitt 864 euro per museibesök. I beloppet ingår en uppskattning av effekten på personligt välbefinnande (besökets värde i snitt 236,89 €), intellektuellt välbefinnande (217,46 €), socialt välbefinnande (205,36 €) och fysiskt välbefinnande (204,61 €).

John H. Falks publikation The Value of Museums. Enhancing Societal Well-Being (2022) har internationellt sett väckt en livlig diskussion inom museibranschen. Med sin metod försöker Falk mäta värdet av människornas upplevda välbefinnandeeffekter av museibesök även i pengar. Förutom finländska museer undersöker han med sina grupper upplevt värde på museer i USA. Falk är ledande forskare vid forskningsinstitutet Institute for Learning Innovation.

 

Länk till studien på webbplatsen för Institute for Learning Innovation: http://www.instituteforlearninginnovation.org/wp-content/uploads/2022/11/Measuring-the-Public-Value-of-Museum-Experiences-FINAL-REVISED.pdf

Mer information och begäran om intervjuer

Kommunikationschefen för Museiförbundet-koncernen Miisa Pulkkinen
tfn 044 430 0719

Verkställande direktören Mikko Myllykoski
Heureka
tfn 040 901 5244

Utvecklingschefen för Serlachiusmuseerna Päivi Viherkoski
paivi.viherkoski(at)serlachius.fi; tfn 050 352 2567

Sanna Valoranta-Saltikoff
Museilektor / Finlands nationalmuseum
sanna.valoranta-saltikoff@kansallismuseo.fi
P. 050 528 8892

 

Suomen museoliitto 1.2.2023