Museiförbundets medaljer för dem som verkat för museiverksamheten

Finlands museiförbunds styrelse har beviljat Finlands museiförbunds 50-årsjubileumsmedalj designad av Kauko Räsänen till Pekka Honkanen, Markku Linna, Maija Nisonen, Mikko Saarenpää och Janne Vilkuna för deras arbete för museiarbetets bästa samt för de förtjänster de uppnått i museibranschen. Medaljerna offentliggjordes i samband med de Riksomfattande museidagarna i Mariehamn 19.5.2022.

Motiveringarna

 

Pekka Honkanen, medalj 449

Museidirektör Pekka Honkanen gjorde en lång karriär i Finlands Idrottsmuseistiftelses tjänst. Under hans tid utvecklades Idrottsmuseet till en nutida och sakkunnig central registrerare av motionskultur och idrottshistoria. Under Pekka Honkanens tid genomfördes på 1990-talet i Idrottsmuseet två krävande utvidgningsprojekt, i samband med det senare av dem förnyades dessutom museets basutställning.

Statsmakten, ministerierna samt andra museer har på ett brett plan dragit nytta av Pekka Honkanens expertis. Han har verkat bland annat i arbetsutskottet för det Skandinaviska Museiförbundets Finska avdelning, i Finlands museiförbunds styrelse, i samlingsarbetsgruppen för den internationella Olympiakommitténs Olympiamuseum samt i styrelsen för ICOMs Finska kommitté. Dessutom har han gjort flera utredningar som berör museibranschen.

Markku Linna, medalj 450

Flygplatschef i a. Markku Linna har verkat som medlem i styrelsen för Finlands flygvapenmuseistiftelse och som ordförande för stiftelsen utan avbrott 1990–2020. Finlands flygvapenmuseum/Mellersta Finlands flygmuseum grundades år 1978, så Markku Linna har varit i ledningen för stiftelsen under mer än hälften av den tid museet har existerat.

Linnas betydelse för museets framgång är betydelsefull. På grund av hans professionalitethar museets ekonomi hållit sig stabil också under svåra tider. Linnas intresse för ledandet av museet har inte begränsat sig enbart till styrelsearbetet utan han har på ett märkbart sätt stött museidirektörens arbete också i ledningsgruppen sedan grundandet av den år 2009.

 

Maija Nisonen, medalj 451

Textilkonservator Maija Nisonen har arbetat i Lahtis stadsmuseum i 41 år. Hon har under sin långa karriär verkat aktivt för utvecklandet av samlingsförvaltningens teknik och processer. Maija Nisonens arbete kännetecknas av en långsiktig, helhetsgestaltande och omsorgsfull dokumentation och skötsel av samlingen.

Enhetligheten i uppgifterna i Lahtis museers samlingsdatabaser är långt Maija Nisonens förtjänst. Hon har varit med om att skapa termharmoniseringar inom textilbranschen och har handlett många museigenerationer i textilkatalogiseringstekniken.

 

Mikko Saarenpää, medalj 452

Museimästare Mikko Saarenpää har verkat både i Aines konstmuseum och Tornedalens museum sedan 1985. Till hans uppgifter hör skötseln och utställandet av båda museernas samlingar. Saarenpää har gjort ett långsiktigt och hängivet arbete genom att på sitt eget praktiska sätt skapa ramar och praxiser för Torneås båda museers samlingsskötsel.

Saarenpääs kunnighet och synvinkel i utställningsbyggandet är av unikt slag och för båda museerna har han gjort flera utställningselement som är oförglömliga. Saarenpääs arbetssätt är kreativt och uppfinningsrikt. Han har utvecklat flera innovationer och uppfinningar för att underlätta det vardagliga museiarbetet. Mikko Saarenpää uppskattas av både arbetskamraterna, konstnärerna, museibesökarna samt Torneå stad. Dessutom har det renommé hans skicklighet med händerna har nått också spridit sig över de kommunala gränserna.

 

Janne Vilkuna, medalj 453

Museologiprofessor Janne Vilkuna är en av Finlands mest betydelsefulla influerare i utvecklandet av Finlands museibransch samt utbildningen inom den. Vilkuna är Finlands första professor i museologi. I den här uppgiften har han undervisat flera generationer av studerande.

Vilkuna har utvecklat läroämnet museologi ända från början till att bli arbetslivsnära och på det sättet en helhet som väl stöder museibranschen. Vilkuna byggde basen för den finländska museibranschens universitetsundervisning.  Dessutom har han producerat centrala undervisningsmaterial och publikationer inom museibranschen. Han har skrivit Finlands museiförbunds 75-års historik och varit verksam 13 år i Museiförbundets styrelse. Han har också täckande nordiska nätverk. Vid sidan av sitt undervisningsarbete har Vilkuna deltagit på ett betydelsefullt sätt i utvecklandet av den finländska museibranschen och utbildningen inom den.

 

Tilläggsuppgifter

Verkställande direktör Petra Havu
Finlands museiförbund
tel. 044 430 0724
petra.havu(a)museoliitto.fi

Suomen museoliitto 19.5.2022