Finlands museiförbunds medaljer till personer som verkat till förmån för museiverksamheten

Finlands museiförbunds styrelse har beviljat Finlands museiförbunds 50-årsjubileumsmedalj som Kauko Räsänen har planerat till Merja Heiskanen, Li Näse, Katriina Pietilä-Juntura, Merja Vilhunen, Ilmailumuseoyhdistys (Flygmuseiföreningen)och Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys (Sydösterbottens hälsovårds traditionsförening) för arbete som gjorts till förmån för museiarbetet och för meriter som har uppnåtts inom museibranschen. 

Medaljerna överräcktes på kvällsfesten som ordnades i samband med de Riksomfattande museidagarna i Helsingfors 1.9.2020.

Motiveringar

Merja Heiskanen, medalj 440 

Museichef Merja Heiskanen är en aktiv och sakkunnig museiprofessionell, en samarbetskunnig aktör inom museibranschen och en visionär utvecklare inom utställnings- och samlingsverksamheten. Hon har arbetat bland annat på stadsmuseet i Lahtis och på Finlands museiförbund.

Merja Heiskanen gick i pension på sommaren 2020 från uppgiften som museichef på Kuopio museum. Under sina sista arbetsår deltog hon vid sidan av sitt övriga museiarbete i planeringsarbetet för förnyandet av Kuopio museum och övervakade byggnadsarbetets framskridande. Dessutom ansvarade hon på ett förtjänstfullt sätt för planeringen av kommande verksamhet, utställningar och tjänster.

Li Näse, medalj 441 

Li Näse har jobbat på Sagalunds museum ända sedan 1983. Museichef blev hon år 2009. Hennes lojalitet mot och intresse för Kimitoöns kultur har på ett betydelsefullt sätt påverkat Sagalunds museum. Sagalunds museum som grundats år 1900 lever trots sin ärofulla ålder i nutiden. Näse har haft förmågan att utveckla museets verksamhet men trots det kunnat bibehålla den unika stämningen.

Samarbetet med frivilliga som arbetat på museet har för Li Näse varit viktigt och Sagalund har varit en föregångare när det gäller att dra nytta av talkoarbete. Museet har också utgjort ett exempel för andra i utbyggandet av frivilliga nätverk.

Katriina Pietilä-Juntura, medalj 442

Museichef Katriina Pietilä-Juntura har arbetat på Aines konstmuseum ända sedan 1986. Under sin karriär har hon verkat i ett flertal expert- och förtroendeuppdrag till exempel som ordförande för Lapplands konstkommission under åren 2019–2020. Hon har också grundat Aineen taidemuseon ystävät ry.

Pietilä-Junturas arbete betecknas av ett modigt och nyskapande utvecklande av museiverksamheten. Hon känner också väl till den finländska nutidskonsten och har specialiserat sig på norra Finlands konst. Hon har gjort ett långvarigt arbete till förmån för de nordfinländska konstnärerna och grundat Getsemania- Kalervo Palsan ystävät ry, på vars initiativ Kalervo Palsas ateljé och hemstuga konserverades och öppnades för publik.

Merja Vilhunen, medalj 443

Överintendent Merja Vilhunen arbetade på Designmuseet från och med 1982 och gick i pension på våren 2020. Vilhunens långa engagemang och utvecklande arbetsgrepp har haft en stor betydelse för Designmuseets verksamhet. Hon har varit en föregångare i främjandet av museernas digitalisering. Via det har hon haft betydelse för hela museibranschen.

Merja Vilhunen deltog under sin karriär i ett flertal produktioner och genomföranden av publikationer, utställningar och projekt. Dessutom var hon aktiv i museernas nordiska och andra internationella nätverk. Vilhunen drog också ett flertal EU-projekt och förstärkte samtidigt museibranschens internationella samarbete.  

Ilmailumuseoyhdistys, medalj 444

Suomen ilmailumuseoyhdistys som grundades år 1969 är grundarförening till nuvarande Finlands flygmuseum. Den har bland annat svarat för byggandet av museets nuvarande utrymmen. Samarbetet är fortfarande stadigt: föreningen erbjuder årligen museet tusentals frivilliga arbetstimmar.

Föreningen är också en viktig kompanjon i Finlands flygmuseums riksomfattande ansvarsmuseiarbete. För närvarande har föreningen över 1200 medlemmar, och den stöder aktivt de finländska flygmuseerna.

Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys, medalj 445

Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry upprätthåller Sjukhusmuseet som är beläget på Törnävä sjukhus område i Seinäjoki. Traditionsföreningen har grundats år 1991 och dess syfte är bland annat att upprätthålla museiverksamheten. Till samlingen hör ungefär 9000 katalogiserade föremål, andra föremål och arkivmaterial. Dessutom har föreningen samlat minneskunskap från hälsovårdsbranschens arbetare.

Traditionsföreningen har medvetet och långsiktigt arbetat med Sjukhusmuseet. Museet har en bred utställning som presenterar hälsovårdens olika delområden. Den har helt och hållet byggts upp med frivilligkraft. Också den mångsidiga evenemangverksamheten upprätthålls med talkoarbete.

Tilläggsinformation

Generalsekreterare Kimmo Levä, Finlands museiförbund, tel. 040 166 2816, kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Suomen museoliitto 1.9.2020