MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Museoalan lainsäädäntöä

Suomen lainsäädännössä on sekä museoita ja niiden toimintaa ja muinaismuistoja koskevia lakeja sekä kansallista kulttuuriperintöä sääteleviä lakeja. Vasemmaltla on tiivistelmät niistä laeista, jotka liittyvät museoiden toimintaan.

Uudistetun museolain (314/2019) mukaan alueelliset vastuumuseot korvaavat nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän. Alueellisilla vastuumuseoilla on kolme tehtävää: alueellisen museotoiminnan edistäminen, kulttuuriympäristötyö ja alueellinen taidemuseotehtävä. Museoiden kulttuuriympäristötehtävät on kirjattu nyt ensimmäistä kertaa lakiin. Laki on tullut voimaan 1.1.2020.

Lain tavoitteena on:

1) ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä ja osallisuutta kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä;

2) edistää kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen säilymistä tuleville sukupolville;

3) edistää yhteisöllisyyttä, jatkuvuutta ja kulttuurista moninaisuutta;

4) edistää sivistystä, hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja demokratiaa.

Näiden lakien lisäksi myös useat muut lait ja asetukset sivuavat museoiden toimintaa kuten Arvonlisäverolaki, Henkilötietolaki, Kirkkolaki, Kunnallislaki,Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, Maa-aineslaki, Maankäyttö- ja rakennuslaki ja Tulo- ja varallisuusverolaki.