Hae sivustolta
MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Museoalan lainsäädäntöä

Suomen lainsäädännössä on sekä museoita ja niiden toimintaa ja muinaismuistoja koskevia lakeja sekä kansallista kulttuuriperintöä sääteleviä lakeja. Vasemmaltla on tiivistelmät niistä laeista, jotka liittyvät museoiden toimintaan.

Eduskunta hyväksyi 25.10.2005 Museolain 1 ja 2 § muutoksen, jonka perusteella museoiden valtionosuuskelpoisuus tullaan vastaisuudessa määrittämään. Laki astui voimaan 1.1.2006, mutta siirtymäaikaa on vuoteen 2009. Tärkeimmät muutokset koskevat toiminnan ja talouden pitkäjänteistä suunnittelua ja museoammatillisen henkilökunnan määrää.

Näiden lakien lisäksi myös useat muut lait ja asetukset sivuavat museoiden toimintaa kuten Arvonlisäverolaki, Henkilötietolaki, Kirkkolaki, Kunnallislaki, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, Maa-aineslaki, Maankäyttö- ja rakennuslaki ja Tulo- ja varallisuusverolaki.