Utveckling av museibranshen
 

Finlands museihistoria - samlar, utforskar och utbildar

Det riksomfattande museihistorieprojektet inleddes år 2005. Målsättningen för projektet är att skriva Finlands museihistoria och därmed gestalta vårt förhållande till kulturen och till vårt materiella, naturvetenskapliga och konstnärliga arv. Projektet understöder också museerna i deras roll som kulturpolitiska påverkare: det vittnar om varför museerna finns till, och för vem.

För projektet ansvarar Finlands museiförbund, Museiverket, Naturhistoriska centralmuseet, Statens konstmuseum (Centralarkivet för bildkonst och Kehys) samt läroämnet museologi vid Helsingfors, Jyväskyläs och Åbo universitet.

Förutom ett materialinsamlings- och forskningsprojekt är det också ett utbildningsprojekt som betonar museernas egen historia och kännedom om museiprofessionen samt sporrar museerna till att känna och skriva sin egen historia. Materialinsamlingen inriktar sig på en kartläggning av den forskning som gjorts hittills och på insamling av minneskunskap om museibranschen.

Databas

För att skapa en helhetsbild av forskning som är förknippad med de finländska museernas historia öppnade Finlands museiförbund hösten 2005 på sin hemsida en databas som kan uppdateras kontinuerligt. Men hjälp av databasen är det möjligt att få en uppfattning om det arbete som redan utförts. Enskilda museer kan uppdatera uppgifterna om sin egen historia på adressen www.museoliitto.fi/museohistoria.

Databasen omfattar över 500 titlar: historiker, samlingsanalyser, artiklar, tal och annat material. Förutom färdiga studier finns också uppgifter om studier som är under arbete samt förslag till de viktigaste forskningsämnena rörande museihistoria införda i databasen.

Med hjälp av databasen är det möjligt att göra sig en uppfattning om historieforskningens tillstånd och att medvetet börja åtgärda de största bristerna i samarbete med Helsingfors, Åbo och Jyväskyläs universitet. Med hjälp av basmaterialet som på detta sätt kompletteras blir det på lång sikt också möjligt att skriva en finländsk museihistoria.

Minneskunskap om museibranschen

Vid sidan av kartläggningen av material om museihistoria har man inlett en riksomfattande insamling av minneskunskap om museibranschen. Genom intervjuer, som är avsedda att täcka ett så omfattande spektrum som möjligt - både geografiskt och yrkesmässigt - av finländskt museikunnande, dokumenterar man museiprofessionens utveckling. För dessa intervjuer har man sammanställt ett materialpaket som omfattar en stomme för intervjuerna samt tekniska instruktioner. Materialpaketet finns på Finlands museiförbunds hemsida på adressen www.museoliitto.fi/museohistoria.

För samordningen av minneskunskapsprojektet och arkivering av intervjumaterialet svarar Centralarkivet för bildkonst, Museiverket och Naturhistoriska centralmuseet. Grundprincipen är ändå att vart och ett museum intervjuar "sitt eget folk". På så sätt förenar insamlingen av minneskunskap också vårt lands museifält till en gemensam kraftansträngning.

Finlands museihistoria studien

Själva studien, Finlands museihistoria, kommer att bestå av två delar. Den första delen omfattar åren 1800-1945 och behandlar museiinstitutionens uppkomst i Finland. Verket kartlägger museiidéns och de antikvariska principernas landning i Finland, de första "museimännens" roll inom det dåtida kulturfältet och museiprojektens förhållande till det politiska beslutsfattandet. Särskild uppmärksamhet fästs vid samlingarnas uppkomst, de värderingar som samlingarna förmedlar samt den betydelse som privatpersoner haft genom de samlingar som de byggt upp.

Den andra delen fokuserar på tiden efter andra världskriget, museernas uppdelning i kulturhistoriska, naturvetenskapliga och konstmuseer, museiadministrationens utveckling, den betydelse som det år 1923 grundade Finlands museiförbund har haft för fältet, museiprofessionens uppkomst och arvet efter upplysningen. Skribenterna kommer att vara ledande experter inom fältet.

Till det riksomfattande museihistorieprojektets natur hör att man kommer att behandla de mest väsentliga frågorna vid seminarier och konferenser som anordnas för hela museifältet, avsedda dels att producera ny kunskap för fältets bruk, men också för att betona det museologiska tänkandets betydelse för hela branschen.

Det första mera omfattande museihistorieseminariet i anknytning till projektet arrangerades i januari 2007 vid Jyväskyläs universitet. Temat för seminariet var den historieuppfattning som museerna representerar. År 2008 kommer man att diskutera professionaliseringen av museibranschen. Strävan är att de mest centrala inläggen ska publiceras i pdf-form på Finlands museiförbunds hemsida för att på så sätt utöka samlingen av inlägg om museihistoria.

Projektchef

Susanna Pettersson

Medlemmar i ledningsgruppen
Anja-Tuulikki Huovinen, generalsekreterare, Finlands museiförbund
Juha Ilvas, projektchef för minneskunskapsprojektet, Centralarkivet för bildkonst
Juhani Kostet, docent, museidirektör, läroämnet museologi, Åbo
Juhani Lokki, chef, Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors
Susanna Pettersson, utvecklingschef, Kehys
Marja-Liisa Pohjanvirta, sekreterare i museiärenden, Finlands museiförbund
Paula Purhonen, generaldirektör, Museiverket
Marja-Liisa Rönkkö, universitetslektor, läroämnet museologi, Helsinki
Ulla Vihanta, chef, Centralarkivet för bildkonst
Janne Vilkuna, professor, läroämnet museologi, Jyväskylä

Arbetsgrupper

Minneskunskap om museibranschen
ordförande Paula Purhonen
projektchef Juha Ilvas

Utbildning och seminarier
ordförande Janne Vilkuna