JÄSENILLE
 

Suomen museoliiton lausunto Sähköisen aineistonpitkäaikaissäilytystä ja käyttöä koskevan työryhmän muistiosta

Opetusministeriölle

Suomen museoliiton käsityksen mukaan sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytystä pohtineen työryhmän ehdotukset ovat oikeansuuntaisia. Yhteisten periaatteiden luominen on tärkeää digitaalisen aineiston säilyttämisessä ja tässä kehitystyössä muistiorganisaatioiden tulee toimia tiiviissä yhteistyössä.

Museoliitto haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota kulttuuriperinnön tallentamisen ja digitoidun aineiston käytön tekijänoikeudellisten rajoitusten eriarvoisuuteen muistiorganisaatioissa. Nykyinen lainsäädäntö turvaa kulttuuriperintöarvoon perustuen kirjan, elokuvan ja audiovisualisen aineiston digitaalisen tallentamisen ja käytön laajemmin kuin kuvataiteen.

Museoilla on oikeus tarjota tutkimuksen ja opetuksen sekä yleisön nähtäville digitaalista kuvaa vain omista kokoelmistaan, omissa tiloissaan siihen varatussa laitteessa. Tämä merkitsee, että esimerkiksi kuvataiteen tutkijan on matkustettava tutkimuskohteensa äärelle jokaiseen museoon erikseen, koska kuvaa ei voi välittää toiseen laitokseen katsottavaksi.

Ongelma on myös se, että museoilla ei ole oikeutta dokumentoida aikansa kuvataidetta muutoin kuin ostamalla teoksia kokoelmiinsa. Tämä merkitsee, että kuva suomalaisen taiteen ilmiöistä ja kehityksestä jää vain muutamien fragmenttien varaan, koska museoiden ostomäärärahat ovat erittäin niukat eikä ole tarkoituksenmukaistakaan hankkia laajamittaisesti teoksia varastoihin. Osa nykytaiteesta on lisäksi  käsitetaiteeseen kuuluvaa eikä siten edes säilytettävissä.

Suomen museoliitto katsoo, että muistiorganisaatioiden työtä ja tallennusvastuuta tulee tarkastella lainsäädännössä siten, että niiden perustehtävä, kulttuuriperinnön säilyttäminen olisi mahdollista, ja että niiden digitaalinen aineisto olisi yleisön, opetuksen ja tutkimuksen saavutettavissa tasavertaisesti.


Helsinki 3.3.2008

Heikki Talvitie, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 4.3.2008