JÄSENILLE
 

Suomen museoliiton lausunto Lusto-Sarka -työryhmän muistiosta

Opetusministeriölle

Maa- ja metsätalousministeriö on ollut aktiivisesti mukana perustamassa Suomen metsämuseo Lustoa ja Suomen maatalousmuseo Sarkaa. Ministeriö on vastannut pääosin myös museoiden taloudesta ja ollut merkittävässä määrin mukana niiden hallinnossa.

Valtion intressit tukea joidenkin erikoisalojen museosäätiöiden perustamista on johtanut nykyiseen epätasa-arvoiseen tilanteeseen, missä osa valtakunnallisista erikoismuseoista saa pääosan tuloistaan valtionosuutena ja harkinnanvaraisena avustuksena ja osan kohdalla harkinnanvarainen avustus jää huomattavasti pienemmäksi. Lusto ja Sarka ovat tästä kehityksestä viimeisimmät esimerkit. Niiden siirtäminen opetusministeriön alaisuuteen, vaikkakin määrärahoineen, osuu ajankohtaan, jolloin ministeriössä muutoinkin mietitään millä tavoin epätasa-arvoa harkinnanvaraisten avustusten jaossa voitaisiin korjata.

Voidaankin kysyä onko siirto opetusministeriöön lainkaan välttämätön. Jokaisen hallinnonalan tulisi kantaa vastuu oman hallinnonalansa kulttuurista. Kansainvälisesti katsoen eri valtionhallinnon alat ylläpitävät oman alansa museoita, eikä mitään keskittämisliikettä ole havaittavissa. Yhteys sektoriministeriöihin tulee erityisalojen museoilla olla jatkuvasti kiinteä. Ministeriöiden edustamat toimialat ja verkostot muodostavat sen viitekehyksen, jonka piirissä kyseiset museot toimivat.

Valtion tulosohjaussuunnitelmiin liittyvät supistamistavoitteet ulottuvat tulevaisuudessa koskemaan myös valtionosuuksia ja -avustuksia. Kuitenkin jo nyt harkinnanvaraisiin avustuksiin kaivattaisiin merkittävää kasvua. Vaikka Luston ja Saran nykytasoiset määrärahat siirtyisivätkin opetusministeriön budjettiin, eivät ne välttämättä ole korvamerkityt. Opetusministeriön kulttuuribudjetin niukat kehykset voivat ajan mittaan löytää niille muuta välttämätöntä tarvetta.

Huolestuttavaa on myös se, että Senaattikiinteistön vuokrat ja kiinteistömenot veisivät varsin suuren osan museoiden budjetista. Kummallakin museolla on suunnitelmissaan kiinteistöjen laajennuksia, mikä tulee huomattavasti lisäämään kiinteistöihin kohdistuvia menoja.

Molemmat museot sijaitsevat suurten taajamien ulkopuolella, missä matkailijavirrat ovat satunnaisempia. Asukasmäärät eivät myöskään yksin riitä kasvattamaan kävijätilastoja. Lustolla on enemmän matkailullisia mahdollisuuksia mm. kehittämällä yhteistyötä Retretin ja Savonlinnan kanssa. Sarkan ympäristössä ei ole muita vetovoimakohteita, jotka toisivat alueelle matkailijoita. Sponsorien hankkimismahdollisuudet ovat Punkaharjulla ja Loimaalla niukat eikä kuntienkaan taloudellinen tilanne tarjoa mahdollisuuksia turvata museoille riittäviä toiminta- ja kehittämismahdollisuuksia.

Suomalaisten museoiden perustamisessa leimaa antavaa on ollut, että innostus rakentaa museo on usein vahva, mutta toiminnan pitkän tähtäimen pyörittämiselle ja kehittämiselle ei tehdä kestäviä suunnitelmia. Museolakikin haluaa erityisesti painottaa kestävää pitkän tähtäimen taloussuunnittelua.

Suomen museoliitto ei näe erityisiä syitä sille, etteivätkö Lusto ja Sarka voisi edelleen toimia maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Niiden siirtäminen opetusministeriöön vaikeuttaa tavoitetta valtakunnallisten erikoismuseoiden tasa-arvoisemmasta avustamisesta ja kuormittaa pitkällä tähtäimellä ministeriön muutoinkin niukkaa kulttuuribudjettia. Lisäksi museoiden edustamat erikoisalat edellyttävät kiinteitä suhteita maa- ja metsätalousministeriöön ja sen edustamaan toimialaan.

Helsingissä 12.2.2008

Suomen museoliitto - Finlands museiförbund ry

Heikki Talvitie       Anja-Tuulikki Huovinen

puheenjohtaja       pääsihteeri 

Suomen museoliitto 14.2.2008