JÄSENILLE
 

Suomen museoliiton lausunto tekijänoikeusselvityksestä

Valtioneuvosto on pyytänyt lausuntoa kysymykseen tekijänoikeustoimintojen siirtämisestä osaksi työ- ja elinkeinoministeriötä (TEM). Museoliiton näkemyksen mukaan kulttuuria, taide- ja kulttuuriperintöä koskevat tekijänoikeuskysymykset tulisi säilyttää opetusministeriössä.

Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaan kirjattiin, että teollis- ja tekijänoikeuksien siirtäminen osaksi työ- ja elinkeinoministeriötä (TEM) selvitetään uuden ministeriön organisaation valmistelun yhteydessä. Tekijänoikeusasiat kuuluvat opetusministeriön toimialalle ja teollisoikeuskysymykset kauppa- ja teollisuusministeriön toimialalle.

Opetusministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä valtioneuvoston kanslia ovat valmistelleet selvityksen teollis- ja tekijänoikeustoimintojen taustasta ja säädösperustasta. Selvityksessä tarkastellaan lisäksi yleisellä tasolla näkökantoja, jotka toisaalta tukevat teollis- ja tekijänoikeuksien siirtämistä osaksi työ- ja elinkeinoministeriötä, ja toisaalta tukevat nykytilan jatkamista, jolloin toiminnot on organisoitu eri hallinnonaloille.

Valtioneuvosto on pyytänyt lausuntoa kysymykseen tekijänoikeustoimintojen siirtämisestä osaksi työ- ja elinkeinoministeriötä (TEM). Suomen museoliiton lausunto on ohessa.

Valtioneuvostolle

Museoiden tehtävänä on museolain mukaan " ylläpitää ja lisätä kansalaisten tietoutta kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee harjoittaa ja edistää alan tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä tallentamalla, tutkimalla, säilyttämällä ja asettamalla näytteille esineitä ja muuta aineistoa ihmisestä ja hänen ympäristöstään".

Museoiden perustehtävä on saanut merkittävän uuden ulottuvuuden digitaaliteknologian myötä. Museoiden kokoelmat voidaan nyt saattaa opetuksen, tutkimuksen ja kansalaisten saataville, itse kokoelmiin liittyvät rajoitukset huomioon ottaen, aikaan ja paikkaan katsomatta.

Tämä ei luonnollisesti vie pois tarvetta esineen, taideteoksen tai valokuvan autenttiseen kokemiseen perustuvalta tutustumiselta, mutta fyysinen paikallaolo voi tutkijalle, opettajalle tai kansalaiselle myös olla mahdotonta. Tällaisessa tilanteessa kokoelmien saavutettavuus digitaalisessa muodossa on ensiarvoisen tärkeää.

Tekijänoikeuslain uudistaminen jätti museoiden toimintamahdollisuuksiin vielä useita ratkaistavia haasteita. Uusi tekijänoikeuslaki vastaa vain rajoitetusti muistiorganisaatioiden, etenkin museoiden toimintaedellytysten turvaamiseen. Näitä kysymyksiä museoala on pyrkinyt ratkomaan yhdessä opetusministeriön kanssa.

Suomen museoliitto katsoo, että ainakin kulttuuria, taide- ja kulttuuriperintöä koskevien tekijänoikeuskysymysten säilyttäminen opetusministeriössä, joka muutoinkin vastaa alan kehittämisestä,  olisi tarkoituksenmukaista.


Helsingissä 28.9.2007

Heikki Talvitie       Anja-Tuulikki Huovinen
puheenjohtaja       pääsihteeri 

Suomen museoliitto 1.10.2007