JÄSENILLE
 

Suomen museoliiton kommentteja Luonnontieteellisen keskusmuseon asemaa selvittäneen työryhmän muistiosta

Luonnontieteelliset museopäivät 3.-5.10.2005 antoivat julkislausuman, jossa esitettiin, että opetusministeriö asettaisi selvitysmiehen tai työryhmän selvittämään valtionhallinnon tasolla yhteistyömallit luonnontieteellisten museoiden hallinnoinnista ja rahoituksesta. Taustalla oli huoli yliopistollisten museoiden rahoituksen perustumisesta tuloksellisuuteen, jota mitataan tutkinnoilla. Luonnontieteelliset museot eivät ole oikeutettuja antamaan tutkintoja. Opetusministeriö asetti 3.4.2006 työryhmän selvittämään Luonnontieteellisen keskusmuseon asemaa. Työryhmä jätti muistionsa 31.3.2007.

Opetusministeriölle


Suomen museoliitto, joka edustaa laaja-alaisesti maamme koko museolaitosta, pitää Luonnontieteellisen keskusmuseon asemaa selvittäneen työryhmän ehdotuksia pääsääntöisesti oikeansuuntaisina. Toimenpide-ehdotuksilla on merkitystä paitsi luonnontieteelliselle museoalalle myös maamme koko museolaitokselle.

Museot jaetaan perinteisesti kulttuurihistoriallisiin museoihin, taidemuseoihin, luonnontieteellisiin museoihin ja erikoismuseoihin. Valtakunnallisena kulttuurihistoriallisena museona toimii Suomen kansallismuseo ja taidemuseona Valtion taidemuseo. Kumpikin kartuttaa ja hoitaa alansa kansalliskokoelmia. Niiden toiminnalla on lakisääteinen perusta ja määrärahat katetaan valtion budjetista. Luonnontieteellisellä keskusmuseolla (LTKM) ei ole vastaavaa  lakisääteistä asemaa kansalliskokoelmien haltijana. Suomen museoliitto pitää museoalan näkökulmasta tärkeänä, että myös LTKM:n asema vahvistetaan ja selkeytetään lainsäädännöllä.

Kokoelmien digitointi on museoalan tärkeimpiä nykytavoitteita ja siihen pyritään panostamaan sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla. Museoliitto pitää tärkeänä myös luonnontieteellisen museoalan digitointihankkeiden toteuttamista. Työryhmän ehdotus on  samansuuntainen muun museotoimen digitointihankkeiden kanssa.

Kunnallisen museotoimen piiriin kuuluu myös luonnontieteellisiä museoita tai näyttelyosastoja. Kun luonnontieteellisen museoalan hallintoa jatkossa kehitetään, tulisi selvittää myös näiden museoiden asema suhteessa ehdotettuun, eri yksikössä toimivaan Luonnontieteelliseen keskusmuseoon. Myös metsähallituksen alaisuudessa, kansallispuistoissa ja muilla suojelualueilla, toimii  paikallisia näyttely- ja valistustyöhön keskittyneitä yksiköitä, joiden asemaa LTKM:oon tulisi pohtia. Luonnontieteelliset museot ja näyttelyt ovat historiallinen peili kansallisesta maisemastamme.

Työryhmän kehittämisehdotuksen perusteella erityisesti yliopistolliset luonnontieteelliset museot sekä Kuopion luonnontieteellinen museo tiivistäisivät yhteistyötään aluksi sopimuspohjalta Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)  kanssa. Yhteistyömahdollisuuksia SYKE:n alaisuudessa toimivien alueellisten ympäristökeskusten ja samalla alueella toimivan yliopistollisen luonnontieteellisen museon kanssa tulisi myös selvittää. Alueellisen ympäristökeskuksen ja luonnontieteellisen museon yhteistyö voisi olla hedelmällistä esimerkiksi ympäristöseurantojen kannalta.

Suomen museoliitto pitää työryhmän ehdotuksia tarkoituksenmukaisina, mutta vasta ensi askelina kohti luonnontieteellisen museoalan valtakunnallista organisaatiouudistusta. Museoliitto toteaa, että koska huomattavimmat luonnontieteelliset museomme ovat yliopistojen yhteydessä profiloituneet ensisijaisesti tutkimustoimintaan, on niiden tutkimuksen tason säilyttämisen vuoksi tarpeellista jatkossakin säilyttää yhteydet yliopistoihin sekä yliopistoissa toimiviin biologisiin ainelaitoksiin.

Museoliitto korostaa myös sitä, että erityisesti luonnontieteellinen näyttely- ja valistustoiminta on se museotoiminnan osa-alue, joka  luo kiinteän yhteyden maamme muiden museoiden toimintaan. Sen vuoksi tätä tärkeätä, yliopistojen kolmanneksi ulottuvuudeksi nimeämää toimintasektoria tulee edistää rinnan LTKM:n tutkimussektorin kehittämisen kanssa. Luonnontieteelliset museot ja kokoelmat ovat keskeisiä ympäristökasvatuksen kohteita. Ne lisäävät luonnon tuntemusta ja herättävät vastuuta ympäristöstä ja kestävästä tulevaisuudesta.

Luonnontieteellisillä museopäivillä vuonna 2005 annetun julkilausuman taustalla oli erityisesti huoli yliopistollisten museoiden rahoituksesta. Tutkintotavoitteilla ja tutkintototeutumilla mitattava tuloksellisuuteen perustuva rahoitusmalli ei suosi museoiden tekemiä laajentuvia yhteiskunnallisia palvelutehtäviä. Tähän luonnontieteellisen museotoiminnan tulevaisuuden kannalta keskeiseen kysymykseen ei työryhmä kuitenkaan ole ottanut kantaa.

Helsingissä 13.4.2007

Suomen museoliitto - Finlands museiförbund ry

Heikki Talvitie, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 16.4.2007

Lue lisää opetusministeriön verkkosivuilta

Luonnontieteellisen keskusmuseon asemaa selvittäneen työryhmän muistio

Luonnontieteelliset museopäivät 3.-5.10.2005

Esitys luonnontieteellisen museotoimen kehittämiseksi