JÄSENILLE
 

Suomen museoliiton lausunto tekijänoikeuslain muuttamisesta

Suomen museoliiton kommentit Eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esitykseen HE 111/20005 vp laiksi tekijäinoikeuslain muuttamisesta.

EU-direktiivi, joka koskee jälleenmyyntikorvauksia, edellyttää tehtäväksi muutamia lainmuutoksia 1995 voimaan tulleeseen tekijänoikeuslakiin. Tarkoitus on yhdenmukaistaa jälleenmyyntikorvauksen piiriin kuuluvat kuvataiteen teosten ryhmät ottamalla mukaan valokuvat, taidekäsityön ja taideteollisuuden uniikkituotteet, jos niitä on pidettävä kuvataiteen teoksina. Lisäksi yhdenmukaistettaisiin korvauksen laskemistapa sekä korvauksen piiriin kuuluvat myyntitapahtumat. Direktiivi edellyttää, että jälleenmyyntikorvaus koskee kaikkia jälleenmyyntejä, joissa on osallisina taidemarkkinoiden ammattilaisia.

Museot eivät ole direktiivin mukaisia taidemarkkinoiden ammattilaisia ja johdantokappaleessa todetaankin, "ettei oikeutta pitäisi laajentaa tapauksiin, joissa jälleenmyynti tapahtuu yksityishenkilöiltä voittoa tuottamattomille, yleisölle avoinna oleville museoille".

Lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa 26 i §:n kohdalla (s. 16) todetaan, ettei Suomessa ole kaupallisia museoita, joille tapahtuvat myynnit näyttäisivät kuuluvan direktiivin soveltamisalaan. "Museot eivät yleensä osallistu taideteosten myyntiin välikäsinä vaan taideteokset päätyvät museon kokoelmiin yleensä pysyvästi". Mikäli museo myisi teoksen edelleen, olisi se vastuussa korvauksen maksamisesta.

Suomen museoliiton lain valmisteluvaiheessa esittämät kommentit on otettu huomioon 26 i §:ssä, jossa johdantokappaleessa todettu asia on otettu myös lakitekstiin ts. oikeutta korvaukseen ei ole, jos yleisölle avoin museo ostaa teoksen yksityishenkilöltä.

Suomen museoliitto
Finlands museiförbund

Pirjo Julkunen, varapuheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 17.2.2006