JÄSENILLE
 

Suomen museoliiton lausunto opetusministeriölle taiteen ja kulttuurin saavutettavuudesta

Opetusministeriössä valmistellaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuusohjelmaa. Sen tarkoitus on olla konkreettinen ja realistinen toimenpideohjelma, jota opetusministeriö toteuttaa edistääkseen erilaisten yleisöjen osallistumista kulttuuripalveluihin mahdollisimman helposti ja esteettömästi.

Suomen museoliitto on täydennyskoulutus- ja tiedotustoiminnassaan kiinnittänyt erityistä huomiota museoiden saavutettavuuden lisäämiseen. Museot ovat liiton käsityksen mukaan tietoisia erityisryhmien tarpeista ja pyrkivät ottamaan ne mahdollisuuksien mukaan huomioon toiminnassaan. Ehdotettu kartoitustyö tulee varmasti osoittamaan mahdolliset puutteet ja sen, mitä asioita voidaan toteuttaa  myös ilman suuria kustannuksia ja pienin yksinkertaisin toimenpitein.

Museoiden puutteet liittyvät ensi sijassa taloudellisiin ja rakenteellisiin esteisiin. Monet museot sijaitsevat vanhoissa, kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa rakennuksissa, joihin apuvälineitä on mahdoton rakentaa tai ne vaativat kalliita erityisratkaisuja. Tähän tarvitaan rahoitustukea. Kulttuuriperinnön digitointi ja sen myötä aineistojen saaminen virtuaalisesti saavutettavaan muotoon onkin museoalalle tärkeä keino edistää tiedon ja kokemuksen välittämistä. Tästä on hyvänä esimerkkinä muun muassa Museoviraston Accu-hanke. Erilaisten älykkäiden järjestelmien kehittyminen ja modernin teknologian hyödyntäminen näyttelytoiminnassa antaa uusia mahdollisuuksia museoiden saavutettavuuden lisäämiseen. Määrärahojen lisääminen kulttuuriperinnön digitointiin ja tietoyhteiskuntakehitykseen on ehdottoman välttämätöntä.

Museoliiton hallitus haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota myös siihen, että kuntien taloudellisen tilanteen ja palvelurakenneuudistusten johdosta kansalaisten eriarvoisuus on kasvamassa. Palvelut ovat reuna-alueilta hiipumassa. Maaseudun syrjäalueiden asukkaat muodostavat uuden suuren erityisryhmän, jonka kulttuuripalvelujen tarpeista tulisi myös huolehtia. Kansalaisten tasavertaisuus ja alueellinen saatavuus edellyttävät, että huomiota kiinnitetään ja tukea osoitetaan myös maakunnalliseen ja alueelliseen museotyöhön siten, että verkkosisältöjä voidaan kehittää ja näyttelyitä ja henkilökunnan asiantuntemusta hyödyntää myös muualla kuin kasvukeskuksissa.

Ehdotetun asiantuntijaelimen osalta Museoliiton käsityksen mukaan olisi syytä jatkaa ja laajentaa Vammaiset ja kulttuuri -toimikunnan viitoittamaa tietä, koska kokemukset ovat olleet positiivisia ja myötävaikuttaneet erilaisiin yhteistyöhankkeisiin.  Vapaamuotoinen määräaikainen verkostoyhteistyö saattaisi tuottaa luovempia ideoita kuin pelkkä ammatillinen asiantuntijaelin, toki kuitenkin asiantuntemusta arvostaen. Verkoston toiminta Kulttuuria kaikille -palvelun tukiryhmänä olisi varmaan työlle eduksi. Verkoston kokoonpanon osalta Museoliitolla ei ole ehdotuksia.

Suomen museoliitto
Finlands museiförbund

Heikki Talvitie, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 15.12.2005