JÄSENILLE
 

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lakiesityksestä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen muuttamiseksi

Suomen museoliitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon ehdotuksesta hallituksen esitykseksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta. 

Viite: lausuntopyyntö OKM/37/010/2017, 11.8.2017. 

Asia: Suomen museoliiton lausunto, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b § muuttamisesta 

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Museoiden valtionosuudesta leikattu yli 20%

Lausunnolla oleva hallituksen esitys on toteutuessaan jäädyttämässä museoiden valtionosuudet yli 20% matalammalle tasolle kuin niiden kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaan pitäisi olla. Indeksikorotusten jäädyttämisen perusteina ovat Sipilän hallituskaudelle päätetyt valtiontalouden sopeuttamistoimet. 

Vain negatiivisia vaikutuksia, jotka pahenevat

Suomen museoliitto on useissa lausunnoissaan tuonut esiin museo- ja kulttuuritoiminnan myönteiset vaikutukset sekä talouteen että yleiseen hyvinvointiin. Samassa yhteydessä on tuotu esiin se, että museo- ja kulttuurirahoitus ovat valtiontalouden kuluerinä niin pieniä, ettei niihin tehtävillä leikkauksilla ole merkitystä julkisen talouden tasapainottamisessa. 

Toteutuneiden ja pysyviksi tarkoitettujen leikkausten vaikutukset ovat sekä Suomen museoliiton että useiden kulttuurin taloudellisia vaikutuksia koskevien selvitysten perusteella päinvastaiset. On käsittämätöntä, että päätetystä linjasta pidetään edelleen kiinni, vaikka vaikutukset ovat vain negatiivisia. Rahoitusleikkaukset heikentävät museoiden toimintaedellytyksiä ilman että niillä saavutetaan mitään niistä tavoitteista, joilla leikkauksia perustellaan. 

Rahoitus lakisääteiselle tasolle

Lausunnolla olevassa hallituksen esityksessä esitetään, että indeksin korotuksia vastaavat säästöt jäävät pysyviksi. Tämä tavoite näytti nykyisen hallituskauden alussa perustellulta sekä valtiontalouden tilanteen että taloudellisen toimintaympäristön rakennemuutoksen vuoksi. Tällä hetkellä julkisen talouden tilanne on parantumassa, mutta myönteisen kehityksen vahvistaminen edellyttää lisääntyviä panostuksia museo- ja kulttuurialaan. Suomen taloudellinen toimintaympäristö on muuttumassa nopeasti suuntaan, jossa kulttuurimatkailu on yksi talouden vetureista. Ensi vuoden panostuksilla rahoitus on palautettava vähintään sille tasolle, jolla sen pitäisi olla ilman kulttuuritoimen rahoitukseen tehtyjä ja mahdollisesti tehtäviä muutoksia. Seuraavalla hallituskaudella korvaavan panostuksen on käännyttävä lisäinvestoinneiksi.  

Suomen museoliitto esittää, että lausunnolla oleva muutosesitys hylätään ja että museoiden rahoitus nostetaan lakisääteiselle tasolleen jo vuonna 2018. 

Helsingissä 21.08.2017

Suomen museoliitto ry  

           

Outi Alanko-Kahiluoto  

puheenjohtaja

Kimmo Levä                                                                                                                   

pääsihteeri


 

Suomen museoliitto 21.8.2017