JÄSENILLE
 

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnan kuulemisessa liittyen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamiseen

Suomen museoliitto huomauttaa, että museotoimen rahoituksen leikkaaminen tulevina vuosina on ristiriidassa sekä eurooppalaisen kehityksen että taloudellisen hyvinvoinnin vahvistamiseen liittyvän hallituksen politiikan kanssa. Siksi leikkauksista tulee luopua.

Asia: HE 177/2016 vp hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Viite: kutsu 26.10.2016/asiantuntijakuuleminen 10.11.2016, klo 12:20.

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 

Suomen museoliitto on aikaisemmissa lausunnoissaan Eduskunnan sivistysvaliokunnalle (19.11.2015) ja opetus- ja kulttuuriministeriölle (12.8.2016) todennut, että valmisteilla oleva ja nyt hallituksen esityksenä lausunnolla oleva lakiesitys opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen muuttamisesta on vahingoittamassa suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämistä, ja että lisäleikkausten sijasta nyt olisi aika investoida kulttuuriin.

Syksyn 2016 aikana useista Euroopan maista, kuten Ranska, Italia, Ruotsi, Viro ja Latvia, on kantautunut uutisia museo- ja kulttuurirahoituksen lisäämisestä. Myös kuva museoiden merkityksestä elinkeinoelämän virkistäjinä ja työllisyyden lisääjinä on vahvistunut Helsingin kaupungin julkaistua 3.11.2016 selvityksen Guggenheim Helsinki -museon taloudellisista vaikutuksista. 

Hallituksen esitys HE177/2016 ja siihen sisältyvä museotoimen rahoituksen leikkaaminen tulevina vuosina ovat ristiriidassa sekä eurooppalaisen kehityksen että taloudellisen hyvinvoinnin vahvistamiseen liittyvän hallituksen politiikan kanssa. Myös se, miten tärkeänä opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on pitänyt valtionosuuksien lisäämistä Guggenheim Helsinki -hankkeen yhteydessä, on ristiriidassa esityksen kanssa.

Valtionosuusjärjestelmää ollaan parhaillaan uusimassa opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Taloudellisten uudistusten toteuttaminen edellyttää aina taloudellisia kannusteita. Tältä osin nyt lausunnolla oleva esitys vaikeuttaa valtionosuusrakenteiden uudistamista. 

On myös erittäin huolestuttavaa, että kilpailukykysopimuksen perusteella kuntien valtionosuuksia vähennetään. Viime vuosina kunnat eivät ole museoiden omistajina vieneet valtionosuusleikkauksia täysimääräisesti museoiden budjetteihin, ja siten museoiden rahoituksen romahtamiselta on vältytty. Kuntia tulisi rohkaista tämän jatkamiseen. Siinä kilpailukykysopimuksen mukanaan tuoman säästön sijoittaminen museo- ja kulttuuritoimeen on valtiolta pienin kuviteltavissa oleva rohkaisu.

Lausunnolla olevassa esityksessä todetaan, että vuodesta 2012 jatkuneiden noin 18 miljoonan euron leikkausten vaikutuksia museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintaan ei voi arvioida täysimääräisesti. Tämän asian pohtiminen hallituksen esityksessä on kummallista. On itsestään selvää, että leikkaukset ovat joka eurollaan suoraan vähentäneet kulttuuriorganisaatioiden toimintaedellytyksiä ja kehittämistä. 

Sen sijaan esityksessä ei arvioida ja esitetä ainoatakaan laskelmaa siitä, mitä vaikutuksia leikkauksilla on ollut niiden perusteena olevaan julkisen talouden tilaan. Kulttuurirahoituksen osuus valtion budjetista on promilleluokkaa. Lisäksi kulttuurin talousvaikutuksista tehtyjen selvitysten perusteella on syytä olettaa, että kulttuurirahoituksen leikkaus on heikentänyt julkisen talouden tilaa ja vähentänyt paikkakuntien elinvoimaisuutta.

Yhteenvetona Suomen museoliitto toteaa esityksen HE177/2016 vaikutuksina:

  • - säästöt heikentävät museoiden toimintaedellytyksiä ja toiminnan kehittämistä
  • - säästöt heikentävät museoiden mahdollisuuksia matkailu- ja muiden palvelutulojen tuottajina ja hyvinvoinnin lisääjinä
  • - museoiden kyky toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä heikkenee
  • - vakituisen henkilökunnan määrä pienenee, kokoelmahankinnat ja näyttelyiden määrä vähenevät, ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten säilyminen vaarantuu
  • - määräaikaisten työsuhteiden määrä kasvaa, ja säästöjen seurauksena alan ennestäänkin alhainen palkkataso laskee
  • - positiivisesti kehittyneet museokävijöiden sekä matkailutulojen määrän kasvu ovat vaarassa pysähtyä
  • - esitetyt leikkaukset eivät paranna julkisen talouden tilaa, vaan seuraukset ovat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä päinvastaiset
  • - valtionosuusjärjestelmän rakenteellinen uudistaminen vaikeutuu. 

Suomen museoliitto edellyttää, ettei hallituksen esitys tässä muodossaan etene päätöksentekoon ja että hallitus valmistelee esityksen, jolla kulttuurirahoitusta vahvistetaan. Tämä vahvistaa Suomen ja sen paikkakuntien elinvoimaisuutta ja samalla kulttuuripolitiikan linja selkiytyy. Vähimmäistavoite on, että valtionosuusrahoitus palautuu vuoden 2012 tasolle seuraavien vuosien aikana.

Helsingissä 9.11.2016 

Suomen museoliitto ry

Marjo Mikkola, varapuheenjohtaja
Kimmo Levä, pääsihteeri

 

 

Suomen museoliitto 11.11.2016