JÄSENILLE
 

Lausunto Lahden kaupunginmuseon tilojen kehittämisestä

Lahden kaupungille on tehty aloite, jossa esitetään Lahden kaupunginmuseon tilakysymysten ratkaisemista museokeskusinvestoinnilla. Aloitteen pohjana on kaupunginmuseon TAJUMO-nimellä julkaistu suunnitelma, joka on ajankohtainen nyt, kun Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle linja-autoasemarakennukselle ollaan etsimässä uutta käyttöä.

Suomessa ja Euroopassa yleisemminkin investoidaan tällä hetkellä huomattavasti museoihin. Investointien taustalla on museoiden roolin ja tehtävien muuttuminen. Perinteisten kulttuuriperinnön säilyttämiseen, tutkimiseen ja esittämiseen liittyvien tehtävien rinnalle on tullut uusia tehtäviä, sillä museoiden merkitys aluetaloudelle on lisääntynyt kulttuurimatkailun kasvun ja erityisesti vahvojen kasvunäkymien vuoksi. Museoiden menestystä ja merkitystä kulttuurimatkailukohteina vahvistaa sisältöjen lisäksi museoiden helppo saavutettavuus. Museot ovat avoinna ympäri vuoden, ne sijaitsevat useimmiten kaupunkien keskuksissa, ja niiden käyttö on mahdollista ilman erillisiä varauksia.

Museoilla on myös entistä suurempi tehtävä kansalaisten aktivoimisessa ja kulttuurien välisen ymmärryksen lisäämisessä. Eurooppalaisessa viitekehyksessä museoilla nähdään jopa merkitystä yhteiskuntarauhan ylläpitämisessä. Erityisesti Suomessa museot ovat kiinteä osa koulujärjestelmää, ja juuri käyttöön otettavan uuden opetussuunnitelman myötä tämä rooli on vahvistumassa.

Uudet palvelut edellyttävät museoilta tilaratkaisuja, jotka mahdollistavat palvelujen tuottamisen. Useimmiten tämä tarkoittaa aikaisempaa laajempia oheispalveluja, joita matkailijoille ovat esimerkiksi kahvilat ja ravintolat sekä koululaisille museopedagogiset tilat. Oheispalvelujen tuottaminen pieniin toimintayksiköihin on käytännössä mahdotonta, sillä kustannukset kohoavat liian suuriksi. Tämä on keskeinen syy sille, että museotoiminta on siirtymässä museokeskuksiin, joihin on yhdistynyt yksittäisen museon eri kohteita ja jopa aikaisemmin eri paikkakunnilla toimineita kohteita. Pienissä yksiköissä oheispalvelujen yksikkökustannusten lisäksi haittana on se, että palvelut ovat harvoin niin houkuttavia, että niistä saataisiin taloudellisesti kannattavia.

Näyttelyihin keskittyvien museokeskusten lisäksi museot ovat enenevässä määrin perustamassa kokoelmakeskuksia, joihin sijoitetaan useiden eri museoiden kokoelmia. Myös kokoelmakeskusten perustamisessa haetaan kustannussäästöjä. Kokoelmien säilytystilojen ja työtilojen ylläpito on sekä neliökustannusten että toimintakustannusten näkökulmasta edullisempaa ja laadukkaampaa suurissa yksiköissä kuin yksittäisissä pienissä säilytystiloissa.

Suomen museoliitto on toimintaympäristön muutoksiin perustuen rohkaissut jäsenmuseoitaan etsimään ratkaisuja, joilla museo- ja kokoelmakeskuksia voitaisiin perustaa. Perusteena on se, että suuremmissa toimintakokonaisuuksissa kiinteät kustannukset ovat neliötä kohden pienempiä kuin pienissä ja usein hajallaan sijaitsevissa museotiloissa. Toteutuneissa esimerkeissä pienempiin kustannuksiin on päästy yhdistämällä saman omistajan museokohteita. Museokohteiden ylläpitäjät ovat myös löytäneet ratkaisuja investointien ja ylläpitokustannusten jakamiseen verkostoitumalla.

Lahti on erittäin suosittu museokaupunki, ja Lahden museot ovat sekä kansallisesti että kansainvälisesti tunnettuja. Tätä on omalta osaltaan vahvistanut Lahden kaupungin museoiden vahva profiloituminen. Lahden museoiden TAJUMO-suunnitelma ja sen sisältämä tavoite nykyistä suurempien toimintayksikköjen muodostamisesta ovat museoiden kehittymisen kannalta ensisijaisen tärkeitä. Suunnitelma mahdollistaa museoiden toiminnan täysimääräisen hyödyntämisen elinkeino-, sosiaali- ja koulutussektorin lisääntyvissä tehtävissä. Samalla investointi turvaa Lahden museoiden perustehtävän pitkäjänteisen toteuttamisen.


Helsingissä 7.6.2016

Kimmo Levä
Pääsihteeri
Suomen museoliitto ry

 

Suomen museoliitto 9.6.2016