JÄSENILLE
 

Vuoden 2014 valtionosuuksien tasausleikkaukset käsiteltävä uudelleen

Suomen museoliitto edellyttää tasausleikkausten kohteeksi joutuneiden museoiden valtionosuuspäätösten käsittelemistä uudelleen. Edellytämme myös nykyistä avoimempaa keskustelua, jos valtionosuusjärjestelmän toteuttamisessa otetaan käyttöön uusia tulkintoja ja työkaluja.


Opetus- ja kulttuuriministeriön vuodelle 2014 tekemät valtionosuuspäätökset vähensivät henkilötyövuosia yhteensä 17 museolta. Näistä viisi ei enää täyttänyt aikaisempia henkilötyövuosikriteereitä. Valtaosaan sovellettiin ns. tasausta. Se vähensi 12 museon valtionosuutta, vaikka museoiden toiminnassa ei ollut tapahtunut muutoksia ja valtionosuuksien säilyttämiseen ja jopa nostamiseen olisi ollut perusteet.

Suomen museoliitto on kiinnittänyt aikaisemmissa lausunnoissaan huomioita valtionosuushenkilötyövuosien riittämättömyyteen. Museoliitto on myös tietoinen paineista, joita opetus- ja kulttuuriministeriöllä on tasapuolisten ja kannustavien valtionosuuspäätösten tekemisessä. Vuotta 2014 koskeva päätöksentekomenettely oli kuitenkin väärä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on viestinyt monessa yhteydessä, että museoiden valtionosuuksia ei leikata ja museot voivat perustaa vuoden 2014 taloussuunnittelunsa vuoden 2013 toteutumaan. Näin museot ovat myös tehneet. Tasausmahdollisuutta tai tasauskriteeristön olemassa oloa osana valtionosuusjärjestelmää ei ole missään yhteydessä otettu esiin sen enempää Suomen museoliiton kuin yksittäisten museoidenkaan kanssa.

Saadun tiedon mukaan päätöksiä tehtiin käyttämällä 80 % tasauskriteeriä. Tämä tarkoitti museoille, joilla valtionosuushenkilötyövuodet kattoivat yli 80 % toteutuneista henkilötyövuosista, yhden valtionosuushenkilötyövuoden menettämistä. Kyse on erittäin merkittävästä uudesta menettelystä, jonka käyttöönotosta olisi ehdottomasti pitänyt keskustella ja tiedottaa etukäteen, viimeistään jo vuoden 2013 alkupuolella.

Päätösten jälkeen käydyssä keskustelussa ministeriö on tuonut esiin tarpeen museoiden valtionosuusjärjestelmän kehittämisestä joustavammaksi. Perusteina on mainittu se, että muiden kulttuurilaitosten (teatterit ja orkesterit) valtionosuudet joustavat museoita enemmän.

Suomen museoliitto on huolestunut opetus- ja kulttuuriministeriön tavasta enenevässä määrin rinnastaa museot, teatterit ja orkesterit. Tämä on tullut esiin nyt lausunnolla olevan valtionosuusuudistuksen yhteydessä, joka toteutuessaan tuo valtionosuusjärjestelmään joustavuutta kannustusosan muodossa. Kannustavuudessa ei aluksi huomioitu museoiden erityisluonnetta lainkaan ja lausunnollakin olevassa versiossa näyttelyihin liittyvä työ painottuu kokoelmatyön ja kulttuuriympäristön suojelutehtävien kustannuksella. Cuporen syksyllä 2013 julkaisemassa "Teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuus uudistus 2008-2010" -selvityksessä museoiden perustehtävä kokoelmien säilyttäjänä oli päätelmien teossa ohitettu kokonaan.

Suomen museoliiton on ollut vaikea nähdä, miksi museoiden erityisluonnetta ei haluta huomioida. Kokoelma- ja tallennustyö erottaa ratkaisevalla tavalla museot muista kulttuuritoimijoista. Kokoelmat ovat korvaamattomia ja mahdolliset menetykset palauttamattomia. Museoiden toiminta pitää kaikilla osa-alueilla olla pitkäjänteistä. Tätä edellyttää myös museolaki.

Talouteen tämä pitkäjänteisyys tuo jäykkyyttä, joka näkyy huomattavina kiinteinä kuluina. Keskimäärin 80 % museoiden kuluista on palkka- ja kiinteistömenoja. Nykyinen valtionosuusjärjestelmä ja sen toteuttaminen on tukenut hyvin museoiden tehtävää myös taloudellisesti vaikeina aikoina.

Nyt päätetty leikkaus merkitsee normaalille valtionosuusmuseolle noin 26 000 euron ja korotetun valtionosuuden museoille noin 33 000 euron menetystä. Valtionosuuspäätöksen ajankohta ja yllätyksellisyys sekä museoiden kulurakenne vie tasauksen kohteeksi joutuneet museot kohtuuttoman tilanteeseen. Säästö on löydettävä toimintamenoista. Keskimäärin näiden museoiden on leikattava toimintabudjettejaan 20 %:lla. Pahimmillaan toimintamenoista on leikattava reilusti yli puolet. Toimintamenorahoista pääosa käytetään näyttely- ja yleisötyöhön.

Jos opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa käytäntöä, jossa valtionosuuskelpoiset henkilötyövuodet tasataan 80 %:n tai jonkin muun prosentin mukaan, sen kohteeksi joutuneet museot ajautuvat kurjistumiskierteeseen. Tuettujen henkilötyövuosien vähentyminen johtaa näissä museoissa noin vuoden aikajänteellä toteutuneiden henkilötyövuosien vähentymiseen. Tuloksena on, että samat museot ovat seuraavina vuosina jälleen tasausleikkurin kohteena, koska toimintabudjettien pienentyminen ei missään tapauksessa tue uusien ansaintamallien rakentamista, toiminnan laajentamista ja lisähenkilöstön palkkaamista.

Suomen museoliitto edellyttää tasausleikkausten kohteeksi joutuneiden museoiden valtionosuuspäätösten uudelleen käsittelyä. Edellytämme myös nykyistä avoimempaa keskustelua, jos valtionosuusjärjestelmän toteuttamisessa otetaan käyttöön uusia tulkintoja ja työkaluja.

 

Helsingissä 20.11.2013

Suomen museoliitto ry

Pekka RavI
puheenjohtaja

Kimmo Levä
pääsihteeri

Jakelu:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki
Valtiosihteeri Jarmo Lindén
Erityisavustaja Anne Moilanen
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen
Ylijohtaja Riitta Kaivosoja
Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen
 

Suomen museoliitto 22.11.2013