JÄSENILLE
 

Lausunto tekijänoikeuslain muuttamisesta ja laiksi orpoteosten käyttämisestä

Suomen museoliitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta sekä laiksi orpoteosten käyttämisestä. Lausunnossa tuodaan esiin keinoja, joilla voidaan helpottaa museoiden kokoelmissa olevien materiaalien käytettävyyttä museoiden yhteiskunnallisten tehtävien toteuttamisessa.

Yleistä

Suomen museoliitto ry on ottanut aikaisemmin kantaa tekijänoikeuksia ja orpoteoksia koskevan lainsäädännön kehittämiseksi seuraavissa lausunnoissaan:

1) 8.9.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle orpoteosdirektiivistä
(https://www.museoliitto.fi/lausunnot.php?aid=10540&k=7613&d=2011)

2) 12.3.2012 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Euroopan komission suosituksesta kulttuuriaineistojen digitoinnista, sähköisestä saatavuudesta ja digitaalisesta säilyttämisestä
(https://www.museoliitto.fi/lausunnot.php?aid=10754&k=7613&d=2012)

3) 30.8.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriölle tekijänoikeuspolitiikasta
(https://www.museoliitto.fi/lausunnot.php?aid=10877&k=7613&d=2012)

Olemme nostaneet keskeisimpänä tavoitteena esiin selkiyttää sekä tekijänoikeuksiin että erityisesti orpoteoksiin liittyvää lainsäädäntöä siten, että museoiden kokoelmissa olevat materiaalit olisivat helposti käytettävissä museoiden yhteiskunnallisten tehtävien toteuttamisessa.

Tekijänoikeuksien hallinnan osalta ongelmana on ollut oikeudenomistajien selvittämisen lisäksi maksukäytäntöjen vakiintumattomuus ja se, että museoita ei eroteta tekijänoikeudellisen materiaalin käyttäjinä kaupallisista toimijoista. Tämä vähentää materiaalien hyödyntämistä museoiden pääosin ei-kaupallisessa käytössä. Museot on nähtävä tekijänoikeudellisen materiaalien jakelukanavana, mikä mahdollistaa myös materiaalien kaupallisen käytön tekijänoikeuksien haltijoiden, sisällöntuottajien ja muiden tarvitsijoiden hyödyksi.

Orpoteosten osalta museoalan keskeisin ongelma liittyy valokuviin, joita ei sen enempää teoskynnyksen ylittävän kuin dokumenttiaineiston osalta ei ole aikaisemmassa lainsäädännössä ole otettu huomioon. Taideteoksia suomalaisissa museoissa on myös huomattavat määrät ja niiden aikaisempaa helpompaan käyttöön liittyvät lainsäädännön uudistamishankkeet on otettu tervetulleina vastaan.

Lain soveltaminen

Lakiluonnoksen soveltamisala kaipaa tarkentamista. Erityisesti olisi selkeästi mainittava, että se ei kata valokuvia. Erillisten ja julkaisemattomien valokuvien jääminen sekä teosrajan ylittävien että dokumenttikuvien osalta edelleen sekä sopimuslisenssi- että orpoteoslainsäädännön ulkopuolelle on museoalalle pettymys. Suomen museoliitto toivookin erillisen lainsäädäntötyön käynnistyvän nopealla tahdilla näiden ja muiden valokuvien käytön kannalta hankalien tekijänoikeudellisten säädösten korjaamiseksi.

Sopimuslisenssi

Lakiluonnoksessa esitetty sopimuslisenssijärjestelmä helpottaa toteutuessaan sen piirissä olevan tekijänoikeudellisen materiaalin käyttöä. Museoille erityisen hyvä on sen mahdollistama materiaalien massaluonteinen käyttö.

Sopimuslisenssioikeus esitetään tekijän lisäksi myönnettäväksi tekijää edustavalle yhteisvalvontajärjestölle. Tämä on erityisesti samanaikaisesti monia tekijänoikeuksia sisältävän materiaalin osalta toimiva ratkaisu.

Lakiluonnoksessa todetaan, että sopimuslisenssioikeuden saa yhteisvalvontajärjestö, joka edustaa useita tietyn alan teosten tekijöitä. Tämä määritelmä on liian väljä. Yhteisvalvontajärjestön pitää edustaa pääosaa tietyn alan teosten tekijöistä. Lisäksi laissa pitää määritellä nyt esitettyä tarkemmin oikeus kahdenväliseen sopimiseen siinäkin tapauksessa, että tekijällä on sopimus yhteisvalvontajärjestön kanssa. Kahdenvälinen sopiminen on mahdollistettava kaikissa tapauksissa.

Orpoteokset

Lakimuutoksen mahdollistama orpoteosten käyttö on hyvä uudistus. Lakiluonnoksessa esitetty järjestelmä, jolla orpoteokset saadaan käyttöön sisältää kuitenkin useita ongelmia, jotka käytännössä estävät lain myönteisten vaikutusten toteutumisen ja sitä kautta teosten käytön lisääntymisen.

Teoksen määritteleminen orvoksi edellyttää esityksen mukaan huolellista oikeuksien selvittämistä. Tämä on mahdollista toteuttaa, kun määritellään lakiluonnoksessa ehdotetulla tavalla, kuinka huolellinen oikeuksien selvittäminen on todennettava. Museoiden kannalta tärkeää on, että huolellinen oikeuksien selvittäminen voidaan tehdä myös massa- tai kartuntaeräkohtaisesti.

Lausunnolla olevassa lakiluonnoksessa jää epäselväksi, mitä tietoja orpoteoksesta edellytetään ilmoitettavaksi ja miten kansallinen ja EU-tasoinen tietokanta käytännössä voisi helpottaa orpoteosten käyttöä. Tietokannassa olevien materiaalien löytäminen ilman tekijä- ja vakiintunutta teosnimeä on mahdotonta ainakin ilman kuvatunnistusmenetelmää. Jos yhteisen tietokannan tarkoitus on toimia todisteena, että huolellinen oikeuksien selvitys on tehty, tähän riittää toimijakohtainen selvitystyön dokumentaatio.

Orpoteosten käytön osalta on tärkeä huomata, että oikeuksien selvittämiseen ja käytön raportointiin museoilla ei ole niiden edellyttämän kohtuuttoman työmäärän vuoksi ei ole useimmiten käytännön mahdollisuuksia. Mahdolliset raporttien vastaanottamiset ja tietokantojen ylläpitäminen työllistäisivät varmasti kohtuuttomasti myös opetus- ja kulttuuriministeriötä tai muuta viranomaista, jonka tehtäväksi ne on annettu.

Orpoteoksen tekijä


Lakiluonnoksen mukaan orpoteoksen tekijä voi milloin tahansa ilmoittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle, että hän on teoksen tekijä sekä vaatia kohtuullisia korvauksia orpoteoksena käsitellyn teoksen käytöstä.

Lakiin on kirjattava, että tämä edellyttää oikeuksien selvittämistä myös tekijäksi ilmoittautuneelta henkilöltä tai taholta. Pelkän ilmoittamismenettelyn hyväksyminen tässä yhteydessä johtaa väärinkäytöksiin.

Lisäksi on kohtuutonta, että orpoteosta käyttäneen tahon edellytetään maksavan jälkikäteen korvauksia orpoteoksista, joiden käyttö on perustunut huolelliseen oikeuksien selvittämiseen. Erityisesti näin on siksi, että orpoteoksena käytetty ja välitetty teos on oletettavasti mahdollistanut tekijän löytymisen ja tekijä tulee teoksen myöhemmästä käytöstä samaan normaalit tekijänoikeuskorvaukset.

Helsingissä 21.2.2013
Suomen museoliitto ry

Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
,puheenjohtaja

Kimmo Levä, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 21.2.2013