JÄSENILLE
 

Kiinteistökulut ja budjettileikkaukset vaarantavat museoiden toiminnan

Budjettileikkausten myötä museoiden kiinteiden kulujen osuus nousee kiihtyvällä tahdilla. Suomen museoliiton, Museoalan ammattiliiton, Museoviraston ja Valtion taidemuseon allekirjoittamassa kannanotossa esitetään, että museot vapautettaisiin kiinteistöveroista.

Museoiden taloudessa kiinteistö- ja henkilöstömenojen osuus on keskimäärin 80 %, joista kiinteistömenoja on 30 % ja henkilöstömenoja 50 %. Edellisellä hallituskaudella aikaan saatu toimintarahoituksen kasvu katkesi valtion talousarviossa toteutuneisiin kulttuuriperintömäärärahojen leikkauksiin vuonna 2012, ja kiinteiden kulujen osuus uhkaa nousta kiihtyvällä tahdilla. Budjettileikkausten vaikutuksia museoiden toiminnassa jyrkentää kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu. Liitteenä on graafiset esitykset museoiden kulujakaumista vuosina 2008-2010.

Kiinteistömenojen kasvu vie pohjan museotoiminnalta. Sisältöjen tuottamisesta, viestinnästä, asiakaspalvelun ylläpitämisestä, kokoelmien tallentamisesta ja muusta museoiden perustoiminnasta siirtyy rahaa kiinteistökulujen kattamiseen. Kehitys vaarantaa museoiden toiminnalta odotetut myönteiset vaikutukset henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistäjinä.

Museoiden terveyttä edistävät vaikutukset ovat kiistattomia, ja viimeaikaisissa selvityksissä on todettu museoiden lisäävän ympäristönsä taloudellista toimeliaisuutta. Viimeksi tätä näkökohtaa arvioitiin Guggenheim-selvityksessä, jossa hankkeen arvioitiin lisäävän ympäristönsä rahavirtaa vuositasolla noin 10 miljoonalla eurolla. Museon ylläpitäjälle tästä rahasta arvioitiin tulevan vain noin 6 %. Muut tehdyt arviot museoiden taloudellisista vaikutuksista ovat samansuuntaisia. Tämän arvion pohjalta vuonna 2011 museoiden 5 miljoonaa kävijää tuottivat ympäristönsä liikenne-, ravitsemus-, majoitus- ja muiden palvelujen tarjoajille liikevaihtoa 310 miljoonaa euroa.

Museoiden toiminnalliset vaikeudet ovat näkyneet ja tulevat nykyisen kehityksen jatkuessa näkymään entistä enemmän myös viranomaistehtävien hidastumisena. Tällä puolestaan on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia rakennus- ja muiden kehityshankkeiden siirtymisenä tai jopa peruuntumisena.

Esitämme, että hallitus kiinnittäisi erityistä huomiota seuraaviin näkökulmiin:

  • museokiinteistöt omistaa joko suoraan tai välillisesti valtio tai kunta, jolloin merkittävä osa museoille myönnetyistä avustuksista palautuu tulona julkiselle sektorille
  • museot toimivat kiinteistöissä, jotka ovat suojeltuja tai eivät sovellu muuhun käyttöön
  • museot eivät voi vapaasti vaihtaa toimitilojaan, vaikka kiinteistöjen käyttökustannukset nousevat, kun kiinteistöjen hallinnointi siirretään liiketoimintaperusteisesti toimivaksi
  • museokiinteistöt ovat historiallisen arvonsa vuoksi kalliita ylläpitää ja esimerkiksi energiatehokkuutta ei voida merkittävästi parantaa
  • kunnat perivät museoilta kiinteistöveroja, jotka tulevat hallitusohjelmaankin kirjattujen suunnitelmien perusteella kasvamaan

Esitämme, että hallitus toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

  • rahoitussuunnitelmissa huomioidaan epäoikeudenmukaisuus, jossa museosektorille kohdentui vuonna 2012 poikkeuksellisen suuret valtionosuus- ja budjettileikkaukset
  • museokiinteistöjä omistavilta julkisilta organisaatioilta edellytetään omakustannusperusteista hinnoittelua ja kiinteistökulujen nostaminen kielletään omistuksen liikelaitostamisen yhteydessä
  • museot vapautetaan kiinteistöveroista

Hallitusohjelmaan on kirjattu kulttuurilla olevan keskeinen asema yhteiskuntaa rakennettaessa. Samassa yhteydessä todetaan, että taide ja kulttuuri ovat ihmisenä olemisen välttämättömiä perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Koko maan kattava, laadukas ja toimiva museoverkosto on tässä tehtävässä avainasemassa. Vastuu onnistumisesta on muillakin kuin museo-organisaatioilla.

Helsingissä 21.3.2012

Museoalan ammattiliitto ry
Museovirasto
Suomen museoliitto ry
Valtion taidemuseo

Jakelu: Kannanottto on toimitettu sähköpostitse seuraaville tahoille: valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki, opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehet Riitta Kaivosoja, Jukka Liedes, Hannu Mäkinen ja Kati Jussila sekä postitse seuraaville saajille: opetus- ja kulttuuriministeriö, Eduskunnan sivistysvaliokunta ja valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto.

 

Suomen museoliitto 26.3.2012