JÄSENILLE
 

Suomen museoliiton lausunto tekijänoikeudesta osaamistaloudessa

Suomen museoliitto on jättänyt opetusministeriölle lausunnon Komission tiedonannosta Tekijänoikeus osaamistaloudessa.

Kuten Komission tiedonannon johdannossa todetaan tiedon luominen, liikkuminen ja levittäminen yhteismarkkinoilla liittyvät Lissabonin strategian tavoitteisiin. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi ja kulttuuriperinnön säilyttämiseksi on kansallisilla tasoilla käynnistetty mittavat hankkeet kulttuuriperinnön digitoimiseksi ja Euroopan tasolla yhteisen kulttuuriperintöportaalin, Europeanan luomiseksi.

Tiedonannossa todetaan, että kirjastot ja arkistot ovat kiinnostuneita arkistojensa massadigitoinnista ja verkkolevityksestä sekä orpojen teosten hyödyntämisestä. Museoiden kysymykset tiedonannossa, kuten Vihreässä kirjassakin, ovat jääneet käsittelyn ulkopuolelle. Museoiden aineisto ja rajoitustarpeet poikkeavat jossain määrin kirjastojen kysymyksistä. Keskeinen ongelma museotoiminnassa on aineiston saataville saattaminen, harvemmin säilyttäminen.

Museot puolustavat yleistä etua ja sallivampaa tekijänoikeusjärjestelmää. Niillä ei ole intressiristiriitoja esimerkiksi kustantajien kanssa, kuten kirjastoilla. Suurin ongelma on teosten esiin (näkyviin) saaminen säilytystiloista. Ilman tietoa aineiston olemassaolosta ei myöskään tekijän taloudelliset edut teosten mahdollisessa hyödyntämisessä voi toteutua. Kansallisen digitaalisen kirjaston ja Europeanan ohella EU:n komission hanke Mobility of Collections tukee museoiden aineistojen laajempaa näkyvyyttä ja saavutettavuutta.

Orvot teokset muodostavat myös museoissa keskeisen ongelman. Suomalaisten museoiden kokoelmissa on yli 20 miljoonaa valokuvaa, jotka ovat pääosin karttuneet lahjoituksina perikunnilta ja perhealbumeina. Kuvien tekijänoikeuksia on mahdotonta selvittää. Aineiston luonteesta johtuen lahjoittajatkaan eivät aina ole selvillä kuvaajista tai kuvien alkuperästä. Orpojen teosten ongelmaan tarvitaan oikeudellisesti sitova säännös.

Suomen museoliitto yhtyy kirjastojen ja yliopistojen näkemykseen siitä, että sopimuskäytäntö on liian monimutkainen ja hajanainen, eikä se riitä takaamaan museoiden toimintaedellytyksiä. Siksi museoiden ja muiden julkisin varoin ylläpidettyjen laitosten perustehtävät tulisi turvata lainsäädännöllä.

Helsingissä 9.12.2009

Suomen museoliitto -
Finlands museiförbund ry

Petri Tuomi-Nikula, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 15.12.2009