JÄSENILLE
 

Näyttelyesineiden takavarikkokieltolaki

Opetusministeriön asettama työryhmä on selvittänyt näyttelyesineiden takavarikkokieltolain tarvetta maassamme ja esittää, että takavarikkokiellosta tulisi säätää laissa. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut lakimies Tuula Hämäläinen Valtion taidemuseosta. Suomen museoliitto antoi muistiosta lausunnon, jonka mukaan Museoliitolla ei ole esitykseen huomautettavaa.

Ehdotetussa laissa säädettäisiin kiellosta takavarikoida eräitä Suomeen tuotuja näyttelyesineitä. Kansainvälisen kulttuurivaihdon edistämiseksi ja merkittävien näyttelyiden järjestämisen mahdollistamiseksi voitaisiin myöntää toisesta valtiosta Suomeen lainaksi tuotaville taideteoksille ja muille näyttelyesineille niiden palauttamista turvaava takavarikkokielto.

Näyttelyesineiden tulisi sijaita pysyvästi Suomen rajojen ulkopuolella. Näyttelyesineen omistaja tai lainaksi antaja voisi olla ulkomainen tai kotimainen luonnollinen tai juridinen henkilö.

Ehdotetun lain mukaan takavarikkokiellolla suojattua näyttelyesinettä ei saisi ottaa haltuun tai takavarikoida, eikä myöskään panna käytäntöön turvaamistointa tai pakkokeinoa. Näyttelyesineeseen ei saisi kohdistaa muutakaan turvaamistointa tai pakkokeinoa, joka estäisi esineen palauttamisen lainaksi antajalle. Kiellolla suojattua esinettä ei saisi myöskään ulosmitata. Esineeseen ei saisi kohdistaa luovutusvelvoitteen täytäntöönpanoa eikä muutakaan täytäntöönpanoa, joka estäisi esineen palauttamisen. Ehdotetun lain mukaan takavarikkokiellon myöntäisi opetusministeriö. Takavarikkokielto voitaisiin myöntää, jos kulttuuriesine lainataan näyttelyyn, joka on taiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittävä tai jonka järjestämistä pidetään kansainvälisen kulttuurivaihdon kannalta tärkeänä.

Ehdotetun lain mukaan takavarikkokieltoa ei voida myöntää, jos on perusteltu aihe olettaa, että näyttelyesine on joltakulta rikoksella viety tai että omistusoikeus tai muu siihen rinnastettava oikeus esineeseen on riidanalainen. Takavarikkokieltoa ei voitaisi myöntää myöskään tapauksessa, jos kiellon myöntäminen olisi ilmeisesti ristiriidassa Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen tai Euroopan yhteisön lainsäädännön kanssa.

Lakiehdotuksen mukaan takavarikkokieltoa ei voitaisi peruuttaa. Jos näyttelyesineeseen olisi takavarikkokiellon vastaisesti kohdistettu takavarikko tai muu laissa tarkoitettu toimenpide, asianomaisen viranomaisen olisi näyttelynjärjestäjän tai omasta aloitteestaan peruutettava toimenpide.

Laki kiellosta takavarikoida eräitä Suomeen tuotuja näyttelyesineitä. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:29.

Museoliiton lausunto näyttelyesineiden takavarikkokieltolaista

Suomen museoliitto antoi muistiosta 30.10.2009 lausunnon, jonka mukaan Museoliitolla ei ole esitykseen huomautettavaa. Siinä on liiton mielestä esitetty museoiden näkökulmasta kohtuullinen ja joustava menettelytapa hoitaa kansainvälisen näyttelytoiminnan ehtona mahdollisesti oleva takavarikkokielto.

 

Suomen museoliitto 18.11.2009