TIEDOTTEET
 

2011

 


Museoiden arvo
Hollannin museoliitto on tehnyt haastatteluihin perustuvan tutkimuksen museoiden arvosta ja merkityksestä yhteiskunnassa. Tutkimusta esiteltiin NEMO:n (Network of European Museum Organisations) vuosikokouksessa Ateenassa marraskuussa. Tutkimuksen taustalla on museoalan rahoitusleikkaukset. Peruskysymys on, kuinka mitata museoiden yhteiskunnallista arvoa, merkitystä ja tehokkuutta?


Euroopan Neuvoston Vuoden museo -palkinto 2012
Euroopan Neuvoston Vuoden museo -palkinto 2012 on myönnetty Kölnissä, Saksassa toimivalle Rautenstrauch-Joest Museum - Kulturen der Welt -museolle. Noin sata vuotta toiminut museo on hiljattain muuttanut uusiin tiloihin ja rakentanut uuden maailman kulttuureja esittelevän näyttelyn.


Uusi Frame-säätiö perustettiin
Visuaalisten taiteiden vientiä ja kansainvälistymistä edistävän Frame-säätiön säädekirja allekirjoitettiin 15.12.2011 Helsingissä. Nyt perustettu uusi Frame-säätiö ottaa hoitoonsa kuluvan vuoden loppuun asti toimivan Näyttelyvaihtokeskus Framen tehtävät.


Pohjoismainen kulttuuri tilastoina
Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaisut Katsauksen pohjoismaisista kulttuuritilastoista. Julkaisuun on koottu ja analysoitu lyhyesti Pohjoismaiden keskeisiä kulttuuritilastoja. Tavoitteena on ollut muodostaa kuva kulttuurin tämän hetkisestä asemasta ja merkityksestä eri Pohjoismaissa.


Turun kaupungin kulttuurilautakunta: Museo ei voi olla maksuton
Ilmaiset museokäynnit edellyttäisivät huomattavaa lisärahoitusta kaupungilta, todetaan Turun museokeskuksen vastauksessa kulttuurilautakunnassa esillä olleeseen aloitteeseen. Sisäänpääsymaksut muodostavat ison osan museokeskuksen tuloista, eikä niistä voida luopua.


Kulttuurivientiraportti 2008-2011: Suomalaisten museoiden kansainvälisyys
Suomen museoliiton yksi keskeisimmistä tehtävistä on edistää suomalaisten museoiden kansainvälistä toimintaa. Kansainvälisyys mielletään museosektorilla useimmiten näyttelyjen tuonniksi tai vienniksi. Todellinen kuva on kuitenkin monipuolisempi.


Anja-Tuulikki Huoviselle museoneuvoksen arvonimi
Tasavallan presidentti on myöntänyt 2.12.2011 museoneuvoksen arvonimen Suomen museoliiton entiselle pääsihteerille Anja-Tuulikki Huoviselle. Kunnianosoitusta juhlistettiin Museoliiton jouluvastaanotolla Postimuseossa 8.12.2011.


Taide-lehti (5/2011) kirjoittaa kulttuuriviennistä, taidemuseoista
Kulttuurivienti näkyy, uudistaa ja vaikuttaa - näin todetaan vuonna 2007 käynnistyneen opetus- ja kulttuuriministeriön, ulkoasiainministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön yhteisen hankkeen loppuraportissa, joka ilmestyi elokuussa 2011. Kulttuuriviennin kehittämisohjelma on omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että kulttuurivienti ja luovien alojen kehittäminen on hallitusohjelmassa.


Museotyöntekijät lakkoon Isossa-Britannissa


Valtakunnallinen kävijätutkimus
Valtakunnallisen kävijätutkimuksen toinen tutkimusviikko järjestettiin 17.10-23.10.2011.


Helsingin kirjamessujen antia
Museliiton organisoimalle Helsingin kirjamessujen museoiden yhteisosastolle osallistui tänä vuonna kaikkiaan kaksitoista museota. Kirjamessut on osallistujien mielestä erinomainen paikka mainostaa omaa museota. Vastaisuudessa toivottaisiin enemmän ohjelmaa osastolle.


Museoviikko 2012
Seuraavaa Museoviikkoa vietetään 14.5.-20.5.2012.


Aika päivittää näyttelykalenteri!
Suomen museoliitto ylläpitää näyttelykalenteria jäsenmuseoidensa ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista osoitteessa www.museot.fi/nayttelykalenteri Vuosittain kalenterista löytyy satoja näyttelyitä. Muistathan päivittää museonne näyttelytiedot vuoden 2012 osalta tammikuun alkuun mennessä!


Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät Museovirastossa
Hallituksen esityksessä eduskunnalle vuoden 2012 talousarviosta esitetään, että Museoviraston toimintamenomäärärahoista leikataan 3 miljoonaa euroa. Esitetyt leikkaukset ovat Museoviraston toiminnalle niin vakava uhka, että virastossa käynnistyivät koko henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut.


Hae opiskelemaan Yleisötyön johtaminen -erikoistumisohjelmaan
Yleisötyön johtamisen -erikoistumisohjelma on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama pilottikoulutus, jossa kehitetään korkeakoulutettujen oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta. Koulutusohjelma antaa yleiskuvan yleisötyön johtamisen kentästä. Ohjelma on valtakunnallista taidealojen korkea-asteen oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta.


Kokemuksia Mennään museoon! -viikolta
Koululaisten ja opiskelijoiden oma Mennään museoon! -viikko kutsui koululaiset museovierailulle lokakuun alussa. Kolmatta kertaa järjestettyyn teemaviikkoon osallistui noin 70 museota eri puolilla Suomea.


Itella suunnittelee Postimuseon siirtämistä Helsingistä Tampereelle
Itella suunnittelee siirtävänsä Helsingin pääpostitalolla toimivan Postimuseon Tampereelle Museokeskus Vapriikkiin vuoden 2014 aikana. Neuvottelut muutosta ovat käynnissä Tampereen kaupungin museotoimen kanssa.


Helsingin kirjamessujen Museoliiton osaston asiakaskysely
Asiakaskyselyn mukaan sopiva pääsymaksu museoon on 4-7 euroa. Kirjamessuilla toteutetun kyselyn mukaan vain 8 % vastaajista ei haluaisi maksaa museokäynnistään mitään.


Teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuudet päätettiin
Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on päättänyt teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksista sekä tehnyt alustavan määrärahan jaon harkinnanvaraisista avustuksista vuodelle 2012.


Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen museoiden valtionosuuksiin ja -avustuksiin
Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto ehdottaa talousarvioaloitteessaan, että museoiden valtionosuuksiin vuoden 2012 talousarvioesitykseen sisältyvä 5 miljoonan euron menoleikkaus puolitetaan.


Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Museoviraston toimintamenoihin
Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) on jättänyt eduskunnalle aloitteen Museoviraston toimintamenoihin kohdistuvien leikkausten kohtuullistamisesta.


Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari
Museo 2015 -hanke käynnistyy. Aloitusseminaari järjestetään Suomen kansallismuseossa 23.11.


Työryhmä selvittämään Valtion taidemuseon säätiöittämistä
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan Valtion taidemuseon säätiöittämistä. Hallitusohjelman mukaan säätiöittämisen valmistelu käynnistetään tällä hallituskaudella. Valtion taidemuseon kustannukset on tarkoitus säätiöittämisen jälkeen siirtää maksettavaksi Veikkauksen voittovaroista.


Näyttely - Viesti
Suomen museoliiton uutuusjulkaisu Näyttelyviestintä käsittelee näyttelyitä osana mediakulttuuria, museokävijöiden motiiveja ja odotuksia sekä museonäyttelyä viestinnän keinona. Kuinka sanoma rakennetaan ja kenelle? Kirjan on kirjoittanut Jaana af Hällström.


Menneillä ja tulevilla kirjamessuilla
Suomen museoliitto on perinteisesti mukana niin Turun kuin Helsinginkin kirjamessuila. Tänä vuonna vierailtiin myös Frankfurtissa suomalaisten kustantajien yhteisosastolla.


Anja-Tuulikki Huovisen tervehdys


Museoavustusten leikkaukset puhuttavat Englannissa
Englannin museoliiton vuosittainen kokous pidettiin Brightonissa lokakuun alussa. Päivien pääteemana oli, miten museot voivat selvitä toteutuneista ja edessä olevista avustusten leikkauksista.


Millä kompensoida museotoimen budjettileikkaukset?
Valtion vuoden 2012 budjetissa museoiden valtionosuuksiin esitetään 5 miljoonan euron säästöjä. Rajut leikkaukset uhkaavat jopa sulkea museoita.


Budjetti 2012: Museoiden toimintamäärärahoihin leikkauksia
Valtion vuoden 2012 talousarvioesitys on julkistettu. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle vuosi tuo kaikkiaan 67 miljoonan euron säästöt. Myös museotoimi saa tästä osansa: museoiden valtionosuuksiin esitetään 5 miljoonan euron säästöjä ja Museoviraston toimintamenoihin 3 miljoonan euron säästöjä.


Valtakunnallisen kävijätutkimuksen toinen tutkimusviikko
Museoiden Valtakunnallisella kävijätutkimuksella kartoitetaan miten museoiden yleisörakenne jakautuu, millainen on nykyinen museokävijä. Tarkoitus on kartoittaa myös niitä motiiveja, joiden pohjalta ihmiset tekevät ratkaisuja mennä museoon tai jättää menemättä. Kävijätutkimuksen toinen tutkimusviikko järjestetään 17.-23.10.


Suomen museoliiton osasto Helsingin kirjamessuilla
Helsingin kirjamessut järjestetään Messukeskuksessa 27.-30.10.2011. Museoliitto kokoaa jäsenmuseoilleen oman osaston. Osaston on suunnitellut ja sen rakentaa Mainos Käyhkö Oy. Museoliiton osastolla esitellään kirjauutuuksia, myydään museoiden julkaisuja, postikortteja ym.


Kulttuuriviennin kehittämisohjelman loppuraportti
Kulttuurialan toimijoiden tuotekehitystä, tuotteistamista ja markkinointiosaamista on vahvistettava, jotta alan voimavarat ja osaaminen voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin, todetaan Suomen kulttuuriviennin kehittämisohjelman loppuraportissa.


Selvitystyö valtakunnallisesta erikoismuseojärjestelmästä alkaa
Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvitystyön valtakunnallisesta erikoismuseojärjestelmästä. Valtakunnallisille erikoismuseolle lähetetään aiheesta kysely aineistopyyntöineen lokakuun aikana. Selvitysmiehenä toimii Kalle Kallio.


Kimmo Levä aloittaa Suomen museoliiton uutena pääsihteerinä
Suomen museoliiton pääsihteerinä toimii lokakuun alusta alkaen Kimmo Levä. Hän seuraa tehtävässä eläkkeelle siirtynyttä Museoliiton pitkäaikaista pääsihteeriä Anja-Tuulikki Huovista.


Harkinnanvaraiset avustukset
Museovirasto on julistanut haettavaksi harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2012. Hakemukset on toimitettava Museovirastolle viimeistään 31. lokakuuta 2011.


Koululaiset ja museot kohtaavat Mennään museoon! -viikolla
Mennään museoon! -viikko kutsuu koululaiset ja opiskelijat museovierailulle lokakuussa. Tapahtuman aikana 4.-7.10.2011 yli 60 museota eri puolilla Suomea avaa ovensa koululaisille ja opiskelijoille sekä tarjoaa erityisesti heille suunnattua ohjelmaa. Museoissa järjestetään muun muassa työpajoja, erikoisopastuksia, käsityönäytöksiä ja museosuunnistusta.


Valtakunnallisista erikoismuseoista selvitys
Valtakunnallisesta erikoismuseojärjestelmästä ja sen muutoksia selvitetään. Tarkoituksena on arvioida järjestelmän toimivuutta ja kehittämistarpeita. Selvitystyön avulla pohjustetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Museoviraston erikoismuseotoimintaa koskevaa kehittämistä, ohjausta ja rahoitusta.


Museo-lehden syksyn numerot kertovat vapaaehtoisista museoissa ja suomalais-venäläisestä yhteistyöstä
Syyskuussa ilmestyi Museo-lehti 3/2011 sekä kaksikielinen erikoisnumero 3B/2011.


Vielä ehtii ilmoittautua Mennään museoon -viikolle!
Museoliitto järjestää syksyllä koululaisille ja opiskelijoille tarkoitetun Mennään museoon -teemaviikon. Ajankohta on edellisten vuosien mukaan lokakuun ensimmäinen kokonainen viikko 4.-7.10.2011.


Näyttelyesineiden takavarikointikielto voimaan
Edellytykset taiteellisesti ja kansainvälisesti merkittävien näyttelyiden järjestämiseksi parantuivat Suomessa, kun näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltävä laki astui voimaan heinäkuussa. Takavarikointikiellon tarkoituksena on helpottaa näyttelyiden järjestämistä kun esineiden palauttaminen lainaksiantajalle taataan lailla kuten lainauksen ehtona entistä useammin on.


Valtakunnallisen kävijätutkimuksen kuulumisia
Museoiden valtakunnallisella kävijätutkimuksella kartoitetaan millainen on museoiden yleisörakenne ja nykyinen museokävijä, miten kävijät valikoituvat erilaisiin museoihin ja käyttävät museoiden palveluja. Ensimmäinen tutkimusviikko oli elokuussa ja toinen tehdään lokakuun aikana. Tutkimukseen osallistuu 149 ammatillisesti hoidettua museota.


Luontoa ja rokkia - museoiden näyttelykesä 2011
Mitä, missä, milloin? Suomen museoliiton ylläpitämä näyttelykalenteri on ikkuna museoiden näyttelyihin ja tapahtumiin. Kesä tarjoaa designia, purjehduksen historiaa, torvisoittoa ja runoja suvi-illassa.


Museoiden kansainvälisyyttä selvittävä kysely
Näyttelyvaihtokeskus FRAME:n aloitteesta on yhteistyössä Suomen museoliiton kanssa käynnistetty museoiden kansainvälisyyttä tutkiva MuKa-hanke, joka toteutetaan kuluvan vuoden aikana.


Museoviikon jälkipyykkiä
Suomen museoliitto kiittää kaikkia Museoviikolle osallistuneita! Museoviikkoa vietettiin tänä vuonna 16.-22. toukokuuta teemalla Muistitalkoot. Kansainvälinen museopäivä oli 18.5. Museoiden yö -tapahtuman museot järjestivät omien mahdollisuuksiensa mukaan viikon aikana. Museoliitto keräsi palautetta Museoviikon järjestelyistä ja kokemuksista tapahtumaan osallistuneilta museoilta.


Suurlähettiläs Heikki Talvitiestä Suomen museoliiton kunniajäsen
Suurlähettiläs Heikki Talvitie kutsuttiin Suomen museoliiton kunniajäseneksi Turussa pidetyssä liiton 88. vuosikokouksessa.


Pirjo Ala-Kapee jatkaa Suomen museoliiton hallituksen puheenjohtajana
Suomen museoliiton 88. vuosikokous valitsi maaherra Pirjo Ala-Kapeen jatkamaan Museoliiton hallituksen puheenjohtajana. Ala-Kapee on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2010 lähtien.


Kimmo Levästä Suomen museoliiton uusi pääsihteeri
Suomen museoliiton hallitus valitsi 16.5.2011 järjestetyssä kokouksessaan Museoliiton uudeksi pääsihteeriksi museonjohtaja Kimmo Levän.


Museo-lehti 2/2011 - Rumaa ja kaunista, sotahistoriaa museoissa
1900-luvun sodat ovat lähes kaikilla mittareilla mitattuna Suomen suosituin historiakulttuurin aihe. MuseoKesä-lehdessä pohditaan miten sodasta voidaan kertoa museoissa.


Muistitalkoita museoviikolla - Museums and Memory
Museoviikkoa 2011 vietetään 16.-22.5. Suomessa museoviikon teemana on "Muistitalkoot". Muistitalkoisiin osallistuu yli kahdeksankymmentä museota eri puolilta Suomea. Kansainvälisen museopäivän 18.5. teemana on tänä vuonna "Museums and Memory".


Museot ja luova talous - Valtakunnalliset museopäivät Turussa 16.-18.5.2011
Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen museoliiton 88. vuosikokous järjestetään Turussa 16.-18.5.2011. Päivien teemana on Museot ja luova talous.


LEM-projekti edistämään museoalan verkostoitumista
Suomen museoliitto on partnerina marraskuussa 2010 alkaneessa LEM - The Learning Museum -verkostoprojektissa. Kolmivuotisen projektin tavoitteena on rakentaa pysyvä verkosto elinikäisestä oppimisesta kiinnostuneiden museoiden, kulttuuriperintöorganisaatioiden ja aikuiskouluttajien käyttöön.


Yleisötyön johtaminen -täydennyskoulutus
Taide- ja kulttuurialan työtehtävissä toimiville ammattilaisille järjestetään mahdollisuus suorittaa työn ohessa oppisopimustyyppisenä täydennyskoulutuksena yleisöyhteistyön johtamisen erikoistumisohjelma. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitus taidealojen korkea-asteen oppisopimuskoulutusmallin pilotoimiseen. Ohjelma käynnistyy loppuvuodesta 2011.


Kansallinen digitaalinen kirjasto - yhteistyössä ja yhteentoimivasti
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu Kansallinen digitaalinen kirjasto - yhteistyössä ja yhteentoimivasti luo tilannekatsauksen KDK-hankkeeseen.


Paikallismuseotoiminnan kehittäminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 14.9.2010 työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää paikallismuseoiden tilannetta toiminnan, rahoituksen, kokoelmien ja tilojen näkökulmasta, kartoittaa hyviä käytäntöjä ja yhteistyömalleja sekä koulutustarpeita ja tehdä esityksiä paikallismuseoiden toiminnan ja toimintaedellytysten kehittämiseksi, museokentän rakenteen kehittämiseksi sekä julkisen tuen tehokkaaksi kohdentamiseksi ja sen vaikuttavuuden lisäämiseksi.Työryhmän väliraportti julkaistiin huhtikuussa.


Ilmoita museosi Mennään museoon! -viikon tapahtumakalenteriin
Museoliitto järjestää koululaisille ja opiskelijoille tarkoitetun Mennään museoon -teemaviikon syksyllä. Ajankohta on edellisten vuosien mukaan lokakuun ensimmäinen kokonainen viikko 4.-7.10.2011.


Kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja kehittämispolitiikka
Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimassa selvityksessä ministeri Kalevi Kivistö ja professori Anita Kangas tarkastelevat kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja kehittämispolitiikkaa lainsäädännön, kulttuuripalveluiden saatavuuden, saavutettavuuden sekä kulttuuripalveluiden tuotantoedellytysten näkökulmista.


Asiantuntijaryhmä esittää kahta eri mallia Valtion taidemuseon kehittämiseksi
Kansainvälinen arviointityöryhmä esittää kahta vaihtoehtoista mallia Valtion taidemuseon toiminnan kehittämiseksi. Yhtenä mallina olisi Valtion taidemuseon toiminnan laajentaminen siten, että siihen yhdistettäisiin muita visuaalisten alojen museoita. Toisena mallina olisi virastorakenteeltaan kevennetty Kansallisgalleria-organisaatio, Ateneum, jonka yhteydessä toimisi nykytaiteen museo Kiasma.


Museums and Difficult Heritage
Helsingin kaupunginmuseo järjestää 16.-18.6.2011 kansainvälisen konferenssin Museums and Difficult Heritage. Konferenssi toteutetaan yhteistyössä ICMAH:in (ICOM:in arkeologisten ja historiallisten museoiden komitea) ja IAMH:in (Historiallisten museoiden kansainvälinen yhdistys) kanssa.


Ilmoita Museoviikon ohjelmatiedot Museoliiton näyttelykalenteriin
Museoviikko lähestyy. Viikkoa vietetään 16.-22.5. Kansainvälisen museopäivän 18.5. teemana on tänä vuonna Museums and Memory. Suomessa museoviikon teemana on Muistitalkoot. Museoiden yötä Suomen museoliitto suosittelee vietettävän perjantaina 20.5.


Museovirasto jakoi museoille 522 000 euroa harkinnanvaraisia valtionavustuksia
Museovirasto on jakanut museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2011, Lakisääteisen valtionosuuden ulkopuolella oleville museoille jaettiin avustusta kaikkiaan 522 000 euroa.


Museovirasto jakoi avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin
Museovirasto on myöntänyt 435 000 euroa museoiden innovatiivisten hankkeiden tukemiseen vuonna 2011. Hakemuksia saapui 59 ja avustus myönnettiin 32 hankkeelle. Hankkeissa edistetään museoiden tiedollista saavutettavuutta ja kulttuuriperintökasvatusta, monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta sekä julkaisutoiminnan kehittämistä.


Muutoksen tuulia museoalalla - keskustelu jatkuu
ICOM Suomen komitea, Suomen museoliitto ja Museovirasto/Suomen kansallismuseo järjestivät 30.3.2011 museoalan ammattilaisille suunnatun keskustelutilaisuuden. Vilkasta sananvaihtoa herättäneen tilaisuuden aiheina olivat muun muassa museoiden sulkemiset, uudet museohankkeet ja kulttuuripoliittiset linjaukset. Keskustelu jatkuu, ja käsiteltyjä aiheita voi kommentoida Suomen museoliiton verkkosivuilla.


Luovan talouden mahdollisuudet otettava käyttöön
Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden tulevaisuustyöryhmä laati esityksen luovan talouden ja kulttuurin kehittämistoimenpiteiden 2010-2020 toimeenpanosta. Kulttuurisisältöjen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Vankka kulttuurin perusta luo hyvät edellytykset lisätä edelleen kulttuurin merkitystä osana luovaa taloutta, joka vahvistaa suomalaisen kansantalouden kilpailukykyä ja ihmisten hyvinvointia.


Valtakunnallinen kävijätutkimus 2011-2012
Suomen museoliitto toteuttaa neljännen valtakunnallisen kävijätutkimuksen tulevan kesän ja syksyn aikana. Kävijätutkimukseen kutsutaan mukaan kaikki päätoimisesti hoidetut museot, jotka ovat avoinna tutkimusviikkojen aikana. Tutkimukset tehdään elokuussa viikolla 31 (1.-7.8.) ja lokakuussa viikolla 42 (17.-23.10).


Mikä museoissa on tärkeää? - Suuren yleisön käsityksiä tämän päivän museoista
Osana Suomen museoliiton toteuttamaa valtakunnallista kävijätutkimusta tehtiin helmikuussa 2011 Facebookin kautta kysely museomielikuvista. Tarkoituksena oli kartoittaa ihmisten käsityksiä museoista sekä selvittää mikä heidän mielestään museoissa on tärkeää.


Englanninkielinen näyttelykalenteri avautunut
Suomen museoliiton ylläpitämä näyttelykalenteri palvelee nyt myös englanniksi. Näyttelykalenterista löytyvät Suomen museoliiton jäsenmuseoiden ajankohtaiset näyttelyt ja tapahtumat teeman, ajankohdan ja alueen mukaan.


euromuse.net-hanke päättyi, mutta portaali kehittyy edelleen
Euroopan laajuinen euromuse.net-hanke päättyi EU-rahoituksen osalta vuoden 2010 lopussa. Suomen museoliitto oli mukana partnerina kehittämässä portaalia, johon on koottu eurooppalaisia museoita ja niiden näyttelyitä. Rahoituskauden puitteissa teknologia saatiin valmiiksi, mutta sisällöntuotanto jatkuu edelleen.


Valtio tukee kulttuuritilojen kunnostusta ja perustamista lähes kuudella miljoonalla
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tukea kulttuuritilojen hankkimiseen, perustamiskustannuksiin ja peruskorjauksiin tälle vuodelle yhteensä 5 900 000 euroa.


Sivistyksen Suunta - Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma on julkaistu
Sivistyksen suunta -asiakirjassa linjataan koulutus-, kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopolitiikkaa vuoteen 2020. Lähtökohtana on, että elinvoimaiset kunnat varmistavat jatkossakin nämä palvelut kuntalaisille.


Muutoksen tuulia museoalalla - keskustelutilaisuus museoammattilaisille
Museoiden sulkemiset, uudet museohankkeet, OKM:n selvitystyö ja kulttuuripoliittiset linjaukset herättävät kysymyksiä museoalan tulevaisuuden näkymistä. ICOM Suomen komitea, Suomen kansallismuseo/Museovirasto ja Suomen museoliitto järjestävät museoalan ammattilaisille suunnatun keskustelutilaisuuden 30.3.2011.


Muista maaliskuussa: Museoviikon ohjelmatiedot ja kirjamessuilmoittautuminen
Museoviikon verkkosivut avataan huhtikuun puolivälissä. Ohjelmatiedot tulee ilmoittaa 29.3. mennessä. Helsingin kirjamessuille puolestaan tulee ilmoittautua 22.3. mennessä.


Selvityshenkilöt esittävät opetus- ja kulttuuriministeriön virastokentän uudistamista
Opetus- ja kulttuuriministeriön virastojen rakennetta, ohjausta ja rahoitusta ehdotetaan uudistettavaksi, todetaan selvityksessä opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja -rakenteesta.


Nykydokumentointi valokeilassa uusimmassa Museo-lehdessä
Museo-lehti 1/2011 on ilmestynyt. Vuoden ensimmäisessä ammattinumerossa on teemana Nykydokumentointi.


Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta
Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut valtioneuvoston selonteon kulttuurin tulevaisuudesta eduskunnalle. Selontekotyössä esiin nousseissa tulevaisuuden suuntaviitoissa toistuvat keskeisimpinä mahdollisuuksina kolme tulevaisuuden voimatekijää: kestävä kulttuuri, kulttuurinen moninaisuus ja luovuus.


Kouvolan museoista selvitys
Tammikuussa julkistetun Kouvolan museoita koskevan Museoverkkoselvityksen keskeinen tavoite on palveluiden järjestäminen koskien palvelurakenteiden yhteen sovittamista taloudellisuuden, tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi.


Taide ja kulttuuri luovat hyvää elämää ja elämään hyvää
Hallitusohjelmaan tulee kirjata esittävän taiteen tuottamisen ja museotoiminnan edellytysten turvaaminen ja investoinnit taiteen kehittämiseen, todetaan kulttuurialojen vaaliteeseissä.


Museoviikko 2011
Vuonna 2011 Museoviikkoa vietetään 16.-22.5. Kansainvälisen museoneuvoston ICOMin teema Kansainväliselle museopäivälle 18.5. on "Museums and Memory." EU:n teemavuosi on ensi vuonna vapaaehtoistoiminta. Museoliitto suosittelee museoiden yön viettämistä Suomessa Museoviikolla perjantaina 20.5, jolloin työvoimakustannukset ovat edullisemmat. Museoiden yö -tapahtumat järjestetään eri maissa eri ajankohtina. Baltian maat mm. noudattavat Ranskan käytäntöä, jossa museoiden yötä vietetään 14.5.


Ilmoittaudu Helsingin kirjamessujen museo-osastolle
Helsingin kirjamessut järjestetään 27.-30.10.2011. Tänä vuonna kirjamessujen teemamaana on Viro. Paikat Suomen museoliiton kokoamalla messuosastolla täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitovat ilmoittautumiset tulee tehdä 22.3. mennessä.


Selvityshenkilö esittää: Uusi säätiö hoitamaan visuaalisten alojen kansainvälistymistä ja vientiä
Opetus- ja kulttuuriministeriö on vastaanottanut johtaja Rauno Anttilan selvityksen visuaalisten taiteiden kansainvälisen yhteistyön ja viennin organisoinnista. Selvityshenkilö esittää perustettavaksi uuden säätiön hoitamaan kuvataiteen kansainvälistä yhteistyötä ja vientiä nykyisin Suomen taideakatemian säätiön yksikkönä toimivan FRAMEN sijaan. Säätiön nimenä olisi FRAME-säätiö ja sen toimiala kattaisi aluksi nykyisen FRAMEN toiminnat.


Valtakunnallinen kävijätutkimus käynnistyy
Suomen museoliitto on käynnistämässä neljättä valtakunnallista kävijätutkimusta. Aiemmat koko museokenttää koskevat tutkimukset on tehty 1982, 1992 ja 2002. Kyselylomaketutkimukset tullaan tekemään heinäkuussa ja lokakuussa 2011.


Suosituimmat museot 2010
Suomen museoliitto on tehnyt aiempien vuosien tapaan kyselyn kävijämääristä suurimmissa museoissa. Lähes poikkeuksetta eniten kävijöitä on ollut Ateneumin taidemuseossa ja seuraavana ovat useimmiten olleet Nykytaiteen museo Kiasma ja Luonnontieteellinen keskusmuseo. Ateneumin taidemuseossa oli viime vuonnakin eniten kävijöitä, vaikka kävijämäärä putosi 41 % vuodesta 2009, jolloin museossa oli esillä Picasso-näyttely.


Museovuosi 2011 - Pääosissa ympäristötietoisuus ja suomalainen sarjakuva
Suomen museoliiton ylläpitämästä näyttelykalenterista osoitteessa www.museot.fi/nayttelykalenteri löytyy yli 700 museoiden ajankohtaista näyttelyä ja tapahtumaa. Museoliitto on koonnut 31.12.2010 mennessä syötettyjen tietojen pohjalta pdf-kalenterin museovuoden 2011 tapahtumista. Kiinnostavimmista teemoista ja näyttelyistä on lisäksi laadittu kooste.