MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Perustiedot hankkeesta

Hankkeen tavoitteena on avata museoiden kulttuuriperintösisältöjä pelialan osaajien monipuoliseen käyttöön, jotta museoiden aineistoista voidaan kehittää kiinnostavia tarinoihin perustuvia pelillisiä digitaalisia sovelluksia. Tavoite saavutetaan lisäämällä museoalan ja pelialan ammattilaisten vuoropuhelua sekä tarjoamalla koulutusta sekä verkossa että lähiopetuksena. Samalla lisätään pelialan toimijoiden osaamista ja kiinnostusta rikkaan kulttuuriperintöaineiston käyttöä kohtaan. Museotoimijat puolestaan saavat hankkeen myötä uutta tietoa ja osaamista liittyen museoympäristöjen pelillisiin ominaisuuksiin.

Hankkeen toimenpiteet

  • Kartoitetaan museosisältöjen avaamisen, tarinallistamisen ja käytön edellytyksiä 
  • Koulutetaan museoalan toimijoita sisältöjen avaamisessa, tarinallistamisessa ja tuotteistamisessa ja järjestetään hyötypelipajoja yhdessä pelialan toimijoiden kanssa
  • Perehdytetään pelialan toimijoita museoalaan, museoiden kanssa toimimiseen ja museosisältöjen mahdollisuuksiin
  • Pilotoidaan museoiden ja koulujen kanssa toimintamalli museosisältöjen hyödyntämiseen virtuaalisissa peliympäristöissä. Pilotoinneissa hyödynnetään photogrammetry-menetelmää ja 3D-mallinnuksia
  • Järjestetään koulutusta sisällöntuotannossa, photogrammetry-menetelmässä ja 3D-mallinnuksessa  
  • Rakennetaan verkkoalusta sisältöjen jakamiseen ja selvitetään jakamiseen ja jatkokäyttöön liittyvät omistus- ja tekijänoikeuskysymykset
  • Hankkeen kokemuksiin perustuen kehitetään luovien alojen toimijoille suunnattu koulutuskokonaisuus, jossa sisältönä on digitaalisen kulttuuriperintöaineiston luova käyttö ja hyödyntäminen


Hanke saa rahoituksensa Hämeen ELY-keskuksen valtakunnallisesta Luovaa osaamista -ESR-ohjelmasta (Euroopan sosiaalirahasto). Luovaa osaamista -kokonaisuus on osa Suomen rakennerahasto-ohjelmaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020.