VERKKOJULKAISUT
 

Teknikens sagomatta

Teknikens sagomatta är en verksamhetsmodell som utvecklats inom ramen för Tekniska museets projekt Minstingarnas verkstad, som ger redskap till museernas publika arbete och förskolepedagoger för teknologifostran.

I verksamhetsmodellen presenteras verkstaden Teknikens sagomatta med tyngdpunkten på teknologifostran i museimiljö samt berättas om olika försök som gjorts under planering av verksamhetsmodellen, olika slags tillämpningar av verkstaden och tankar bakom de metoder som använts.

Målet för verkstaden Teknikens sagomatta är att intressera barn i förskole- och nybörjarundervisning att upptäcka och förstå teknologi i sin omgivning med utgångspunkt från sin egen vardag och utvecklingsnivå. Barn kan genom metoder i undersökande undervisning öva sig att hitta bland annat teman i anslutning till teknikens väsen, uppfinningsskeden och olika slags förändringar som skett i tekniska miljöer.

När Teknikens sagomatta-helheten producerades, planerade och finslipade forskare, planerare och förskolepedagoger tillsammans mattan och dess funktioner, provade uppgifterna i praktiken, utvecklade och bedömde. Detta tvärvetenskapliga samarbete är ett nytt sätt att producera barnorienterade verkstäder och verksamhet inom museets ram. En mångfacetterad arbetsgrupp, systematisk bedömning av det praktiska genomförandet och ett utvecklingsarbete som gjorts utifrån bedömningen integrerar barnens röster och synvinklar med den pedagogiska utvecklingen av museets verksamhet och museimiljön.

Verksamhetsmodellen och de planeringsprinciper som är inskrivna i den erbjuder anställda på museer ett barnorienterat sätt som hämtar inspiration i vardagsteknologi att planera och genomföra verkstäder som behandlar temat teknik.

Verksamhetsmodellen Teknikens sagomatta är det av utvecklingsprojektet Minstingarnas verkstad som finansierats av undervisnings- och kulturministeriet och genomfördes vid Tekniska museet 2012-2015. Forskning i anslutning till projektet har gjorts i samarbete med forskningsgruppen för förskole- och nybörjarundervisning vid Helsingfors universitets Institution för lärarutbildning. Finlands museiförbund har varit med i projektets styrgrupp.

Teknikens sagomatta har designats och tillverkats av konstnärerna Outi Turpeinen och Sanna Majander.

Teknikens sagomatta - Verksamhetsmodell för teknologifostran i museernas publika arbete och för förskolepedagoger. Maija Simo & Marianna Karttunen. Finlands museiförbunds publikationer 66. Finlands museiförbund 2016.