• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Blogger
 
MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Museobarometri

Museoliiton toiminnan suunnittelun välineeksi toteutettiin enimmäistä kertaa vuonna 2006 museobarometri. Barometreilla on arvioitu muun muassa mitkä asiat vaikeuttavat ja mitkä kannustavat museotoimintaa.

Museobarometri 2014

Suomen museoliitto teki syksyllä 2014 museobarometrin, jolla kartoitettiin jäsenmuseoiden odotuksia talouden ja toiminnan suhteen vuosille 2015-2016.

Museobarometriin vastasi yhteensä 94 museota, joista 30 oli kulttuurihistoriallisia museoita, 24 erikoismuseoita, 18 taidemuseoita, 19 yhdistelmämuseoita ja kolme muuta.

Museobarometri 2013

Suomen museoliitto teki kuluvana syksynä jäsenistölleen kartoituksen museoiden talouden ja toiminnan odotuksista vuosille 2014-2015. Kyselyyn vastasi 70 museota. Lue, mitä museot odottavat tulevaisuudelta!

Museotyypeittäin eniten vastasivat kulttuurihistoriallisten museoiden edustajat 24. Erikoismuseoita vastanneiden joukossa oli 18, taidemuseoita 17 ja yhdistelmämuseoita 11. Etelä-Suomesta vastasi 25 museota, Länsi- ja Sisä-Suomesta 18, Lounais-Suomesta 11, Itä-Suomesta 9. Pohjois-Suomea ja Lappia edusti kuusi museota.

Museobarometri 2011

Museobarometrikysely 2011 lähetettiin 173 museonjohtajalle, ja siihen vastasi 49 museon edustajaa. Barometrin vastaajista 17 oli kulttuurihistoriallista museoista, viisi taidemuseoista, 15 erikoismuseoista, yksi luonnontieteellisestä museosta ja 11 yhdistelmämuseoista.

Museobarometri 2009

Museoliitto teki huhtikuussa kolmannen museobarometrin. Kysely lähetettiin 168 museojohtajalle ja vastauksia saatiin 48 museolta. Vastaukset jakautuivat seuraavasti: 27 kulttuurihistoriallisen museon 16 erikoismuseon ja 15 taidemuseon vastausta. Osalla tutkimukseen vastanneista museoista on sekä kulttuurihistoriallisen, erikoismuseon tai taidemuseon tehtäviä ja yksiköitä, joten niiden vastaukset on huomioitu kaikissa museoryhmissä, mutta kokonaisvastaajamääränä on käytetty 48 museota. Barometrillä kartoitettiin mitä ulkoisia mahdollisuuksia ja haasteita museoissa kohdataan sekä mitä sisäisiä asioita tulee painottaa. Kysymykset olivat samoja kuin barometrikyselyssä vuonna 2007.

Museobarometri 2007

Museoliitto teki huhti-toukokuussa toisen museobarometrinsä. Kysely lähetettiin sähköisesti 174 museojohtajalle, vastauksia tuli 34. Barometrissä kyseltiin odotuksista taloudellisten ja henkilöstöresurssien suhteen sekä museoalan suurimmiksi koetuista haasteista.

Museobarometri 2006

Museoliitto kysyi keväällä 2006 jäseniltään museoiden tulevaisuudennäkymistä. Barometrilla haluttiin arvioida mitkä asiat museojohtajien mielestä vaikeuttavat ja mitkä kannustavat museotoimintaa lähitulevaisuudessa. Vastanneista 12 % uskoi museoiden taloudellisten resurssien paranevan, 42 % arvioi niiden pysyvän ennallaan ja 46 % näki niiden heikkenevän.